1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Ogłoszenia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia” na czas oznaczony 25.04-31.10.2018 r.
Część jawna przetargu odbędzie się 20.04.2018 godz. 10.00 w siedzibie GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GCS do 20.04.2018 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki  oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy al. Jana Pawła II 13a tel. 785 174 719
Metraż nieruchomości mającej być przedmiotem najmu zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wynajmowanej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na następny miesiąc za dodatkową opłatą.
Wykaz nieruchomości wraz z warunkami przetargu znajduje się tutaj.
***
Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku.
Środki w wysokości 12.000,00 zł zostały przyznane Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z/s w Gdańsku (KRS nr 0000188984) na realizację zadania pt.: „Fundusz sąsiedzki – Witomino odNowa” w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
zatrudni aplikanta Straży Miejskiej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej, 520321.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
zatrudni pomoc kuchenną.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych) należy złożyć do 18.04.2018 r. osobiście w sekretariacie (ul. Energetyków 13, pok. nr 9) lub elektronicznie na adres: sosw2gdynia@wp.pl.
Dodatkowe informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać osobiście (w godz. 9.00-14.00) lub tel. 58 621 95 10.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwosuwiskowym skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp19
Termin składania ofert: 20.04.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dotacje na gdyńskie zabytki
Uchwałą nr XLI/1197/18 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2018 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
1. Budynek mieszkalny (ul. Arciszewskich 30), nr w rejestrze zabytków 1859, dotacja na remont dachu, w wysokości do 189 000,75 zł.
2. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46), nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na remont muru przy schodach wejściowych, w wysokości do 83 201,09 zł.
3. Akademia Morska (ul. Morska 81-87), nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na remont elewacji budynku B Akademii Morskiej, w wysokości do 100 000,00 zł.
4. Budynek mieszkalny „Willa Zosieńka” (ul. Franciszka Sędzickiego 22), nr w rejestrze zabytków 1071, dotacja na remont elewacji wraz z werandą oraz dachu, renowację stolarki okiennej i wykonanie izolacji, w wysokości do 86 845,00 zł.
5. Budynek mieszkalny „Willa Piotrowskiego” (ul. Sieroszewskiego 1a), nr w rejestrze zabytków 1032, dotacja na remont dachu wraz z systemem odwodnienia oraz wykonanie izolacji murów, w wysokości do 79 172,40 zł.
6. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów (ul. Ujejskiego 40), nr w rejestrze zabytków 1933, dotacja na remont murów oraz schodów zewnętrznych, w wysokości do 32 217,65 zł.
7. Kościół pw. św. Wawrzyńca (ul. Źródło Marii 18), nr w rejestrze zabytków B-373/3, dotacja na renowację organów w wys. do 37 511,98 zł.
8. Budynek mieszkalny (ul. Abrahama 5), dotacja na remont dachu, w wysokości do 30 064,91 zł.
9. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 37), dotacja na remont elewacji frontowej, w wysokości do 52 135,88 zł.
10. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 84), dotacja na remont elewacji tylnej, w wysokości do 37 015,34 zł.
11. Budynek Akwarium Gdyńskiego (al. Jana Pawła II 1), dotacja na remont tarasu zewnętrznego, w wysokości do 73 434,99 zł.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 KPA (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni”: działki nr 3024, 3258, 3259, 3506, 3507, 3508, 3518, 3536, 3539/1, 3561, 3566, 3567, 3568, 3569, 3539/2, 3537, 3538, 3540 obręb Chwarzno-Wiczlino 0011.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 (tel. 58 668 24 04), tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nasypowej, oznaczonej jako dz. nr 2108, obręb Obłuże - 0020, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 13.04.2018 r. do 4.05.2018 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie zarządu (ul. Warszawska 67 A) na tablicy ogłoszeń na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 13.04.2018 r. do 3.05.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni główną księgową w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i stronie internetowej szkoły http://sp35gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00-15.00.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), uchwały nr XXVI/630/16 Rady Miasta Gdyni z  23 listopada 2016 r. oraz uchwały nr XXXVI/981/17 Rady Miasta Gdyni z 25 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, od wschodu – wzdłuż ul. Władysława IV, od południa – wzdłuż terenu Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej), od zachodu – wzdłuż al. 17 Grudnia (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, obejmującego teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej symbolem 36 U,
w dniach 23.04.2018 r. do 15.05.2018 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30), w godzinach jego otwarcia.
Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30) w dniach:
1) 26 kwietnia o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury;
2) 11 maja o godz. 17.00 – projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2018 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.