1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Nagroda za najlepszą pracę naukową o Gdyni

Zachęcamy do pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich o Gdyni i jej rozwoju gospodarczym. Na autorów najlepszych czeka nagroda prezydenta Gdyni 5 tys. zł.
Konkurs ma dać szansę młodym, kreatywnym, wykształconym osobom na włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwojowej miasta. Nagrodzone prace powinny przyczynić się do podniesienia konkurencyjności Gdyni na tle innych miast i gmin w Polsce – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
1) praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
2) praca dyplomowa doktorska
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie między: 1 stycznia 2013 a 16 lipca 2018. Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
W ocenie prac, komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na: możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta, innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 20 lipca 2018.
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody finansowe w wysokości po 5 tys. zł w każdej z kategorii.