1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1496 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.04.2018 r. (nr 53815/2018), Prezydenta Miasta Gdyni, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Adm. Unruga: budowa chodnika przy ul. Adm. Unruga (odc. Aluminiowa – Żelazna) w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
913, 928/1 (928*), 928/2 (928*), 965/1 (965*), 965/2 (965*), 968, 969, 970, 1172, 1177, 1186, obręb 0023 Pogórze (* - działki objęte projektem podziału).
Z aktami sprawy i zakresem w/w zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 – Wydział Architektoniczno-Budowlany, w pokoju nr 320 (tel. 58 6688405), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu – w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430:
– wykazu nieruchomości o powierzchni 1230 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków stanowiącej: część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 - do wydzierżawienia na okres: do 3 lat – z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7855/18/VII/P
– wykazu nieruchomości o powierzchni 2500 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków stanowiącej: część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 – do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7853/18/VII/P.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: od 8.05.2018 r. do 29.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7870/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.05.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Surmana/Kapitańskiej o pow. 65 m², obejmującej część działki nr 1111 i 1102 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz osoby fizycznej na prowadzenie działalności usługowej (45 m²) i pod parking (20 m²).
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 9.05.2018 r. do 30.05.2018 r.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy złożyć do 28.05.2018 r.
Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 25.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7864/18/VII/R z 8.05.2018 r., ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 424 852,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Termin składania ofert, wyłącznie w systemie www.witkac.pl: do 1.06.2018 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 4.06.2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie MOPS w Gdyni.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na modernizację chodnika i drogi dla rowerów przy al. Marsz. Piłsudskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp27.
Termin składania ofert: 30.05.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
Projekt: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
– podinspektora/inspektora/specjalisty w Referacie Infrastruktury – 1 etat.
Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo, specjalność budownictwo ogólne. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 25.05.2018 r. pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
– inspektora w Dziale Uzgodnień – 2 etaty. Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność drogowa. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 29.05.2018 r. pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Pełne wersje ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach tel. 58 764 40 11.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego od 1.09.2018 r.
Wymagania: wykształcenie wyższe i ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia podyplomowe, wykształcenie o kierunku rachunkowość, średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. płk. Dąbka 207). Kontakt tel. 58 669 997 32.
***
Zespół Szkół Ogólnokształącących nr 1 (ul. Legionów 27)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw zamówień publicznych i zaopatrzenia.
Wymiar czasu pracy: 40/40, miejsce wykonywania pracy: Gdynia ul. Legionów 27. Rodzaj umowy: umowa o pracę zgodna z kodeksem pracy Wykształcenie: wyższe magisterskie lub średnie zawodowe, preferowane wykształcenie w dziedzinie ekonomii lub zamówień publicznych.
Termin składania ofert: do 21 maja 2018 r. do godz. 14.00. Telefon kontaktowy: 58 622 18 33 wewn. 35, 41, 31, 50. Bliższe dane i opis stanowiska na stronie: www.lo3.gdynia.pl.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym – Kancelarii Ogólnej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-organizacyjnym-kancelarii-ogolnej,521671.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 24 maja 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor – Kancelaria Ogólna – oferta pracy”.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.