1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowiska:
– Aplikanta Straży Miejskiej
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej,522324
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 29 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
– Podinspektora W Wydziale Budynków – Referacie Inwestycji
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,523123
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 26 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Referacie Inwestycji – oferta pracy”
– Inspektora w Samodzielnym Referacie Współpracy z Zagranicą
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/inspektor-w-samodzielnym-referacie-wspolpracy-z-zagranica,523165.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 22 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy z Zagranicą – oferta pracy”.
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, 81-382, Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel. +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, 81-382, Gdynia.
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
IX Liceum Ogólnokształcące (ul. Orłowska 57)
ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Przebudowa i rozbudowa strefy wejściowej budynku szkoły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w IX Liceum Ogólnokształcącym ul. Orłowska 57”. Pełna treść ogłoszenia nr 567072-N-2018 z 6.06.2018 r. dostępna jest na www.lo9.gdynia.pl w zakładce zamówienia publiczne. Termin składania ofert: 25.06.2018 r. godz. 9.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok. 4 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych:
– przy ul. Bernadowskiej (cz. działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o pow. łącznej 3450 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy jednoroczne (zał. do Zarządzenia nr 7971/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.05.2018 r.);
– przy ul. Łużyckiej 2 (cz. działki nr 841 i nr 806 obręb 0019 Mały Kack) o powierzchni 300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na miejsca postojowe (zał. do Zarządzenia nr 7969/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.05.2018 r.);
– przy ul. Wielkopolskiej (działka nr 130 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 2406m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą przeciwpożarową na lądzie i morzu – przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż., montaż urządzeń gaśniczych na statkach i lądzie, przeglądy i konserwacja urządzeń hydrantowych, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych, sygnalizacji pożaru oraz odgromowych (zał. do Zarządzenia nr 7966 /18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.05.2018 r.)
– przy ul. Sieradzkiej 116A (cz. działki nr 153/1 obręb 0019 Mały Kack) o powierzchni 750 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową (zał. do Zarządzenia nr 7968/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.05.2018 r.);
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 7.06.2018 r. do 27.06.2018 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (ul. Staffa 10)
zatrudni 2 pracowników obsługi na stanowisku starszego recepcjonisty na cały etat,
na terenie pływalni.
CV należy przesłać na adres: basenkarwiny@gmail.com. Informacje tel. 58 629 51 15.
***
Przedszkole nr 30
poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego z pełnymi kwalifikacjami.
Szczegóły pod linkiem http://gdynia.pl/bip/praca,1015/dyrektor-przedszkola-nr-30-w-gdyni-oglsza-nabor-na-stanowisko-nauczyciela-wychowania-przedszkolnego,523371.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni sprzątaczkę na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 25.06.2018 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni konserwatora, woźną oraz dozorcę. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 629 12 69 wew. 18. Oferty (CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można przesłać mailem: zsp4gdynia@gmail.com) lub złożyć w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wielkopolska 98-100, oznaczonej w obrębie Mały Kack jako działka gruntu nr 1664 oraz 1666 o łącznej pow. 353 m2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7958/18/VII/P z 29 maja 2018 r. wywieszono na okres 21 dni od 29 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Juliusza Słowackiego – działka nr 2114 o pow. 410 m2 obręb nr 0026 Śródmieście przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 15.06.2018 r. do 5.07.2018r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. A. Necla, oznaczonej jako działka nr 693 (jej część), obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7984/18/VII/P z 29.05.2018 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 5.06.2018 r. do 26.06.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 - wykazu nieruchomości o powierzchni 1240 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/08828/4 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na cele rolne. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7965/18/VII/P.
Wykaz wywieszono przez okres 21 dni: od 5.06.2018 r. do 26.06.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp36
Termin składania ofert: 20.06.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 9 lipca 2018 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 786 m2, ul. Snycerskiej o pow. 347 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 1.06.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr. tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zm.), informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 13/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 950 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 15.06.2018 r. do 6.07.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018. 450 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmujący sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz kotów właścicielskich.
Termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu. Na ofercie należy zaznaczyć, iż jest kierowana na otwarty konkurs grantowy obejmujący sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz kotów właścicielskich, ogłoszony przez Wydział Środowiska UM Gdyni. Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w BIP oraz w GCOP (ul. 3 Maja 27/31).
Informacji udziela: Barbara Strzelczyńska, Wydział Środowiska UrM Gdyni: ul. 10 Lutego 24, pokój 515, tel. 58 668 84 82.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia:
– podinspektora w Dziale Uzgodnień – 1 etat. Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność drogowa, 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z budownictwem. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 25.06.2018 r.
– starszego specjalistę/głównego specjalistę w Dziale Uzgodnień – 1 etat. Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność drogowa. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z budową, projektowaniem lub zarządzaniem drogami. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 25.06.2018 r.
– podinspektora/inspektora/specjalistę w Samodzielnym Referacie Infrastruktury – 1 etat. Wykształcenie wyższe techniczne min. z tytułem inżyniera o kierunku budownictwo, specjalność budownictwo ogólne. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 19.06.2018 r.
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Zarządu lub pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Pełne wersja ogłoszeń na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach, tel. 58 764 40 11.
***
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Świętojańskiej 84
w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu miasta, poszukuje wykonawcy robót budowlanych, polegających na: remoncie elewacji tylnej budynku przy ul. Świętojańskiej 84.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych przy budynkach zabytkowych, a także stosowne uprawnienia budowlane. Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 501 191 913 i w siedzibie administratora, Agencji ,,ERGO” Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 10/2, 81-386 Gdynia. Pisemne oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia, że po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2017r., inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni jako Zarządcy dróg Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-I.7821.1.19.2017.KM z dnia 05.02.2018 r. uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, została wydana w dniu 15.06.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.239.2017.HNB-408/rozbud.ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński” na działkach nr : 37/1 (37); 39; 43/1 (43); 47/1 (47); 48/1 (48); 49/1 (49); 50; 81/1 (81); 82/1 (82); 96; 97/1 (97); 98/1 (98); 120/1 (120); 121/1 (121); 122/1 (122); 123/1 (123); 124/1 (124); 125/1 (125); 126/1 (126); 127/1 (127); 128/1 (128); 129/1 (129); 130/2 (130); 133/1 (133); 139/1 (139); 144/1 (144); 145/1 (145); 146/1 (146); 150/1 (150); 151/1 (151); 152; 153/1 (153); 203/2 (203); 203/3 (203); 204/2 (204); 204/3 (204); 293; 294; 295; 298/1 (298); 298/2 (298); 299/1 (299); 299/2 (299); 322; 329/1 (329); 329/2 (329); 340; 399; 400; 401; 51; 52; 120/2 (120); 129/2 (129); 130/1 (130); 133/2 (133); 151/2 (151); 153/2 (153); 202; 203/1 (203); 204/1 (204); 205; 37/2 (37); 41; 7; 35; 43/2 (43); 47/2 (47); 48/2 (48); 49/2 (49); 76; 78; 80; 81/2 (81); 82/2 (82); 83; 97/2 (97); 98/2 (98); 110; 120/3 (120); 121/2 (121); 122/2 (122); 123/2 (123); 124/2 (124); 125/2 (125); 126/2 (126); 127/2 (127); 128/2 (128); 129/3 (129); 130/3 (130); 139/2 (139); 144/2 (144); 146/2 (146); 204/4 (204); 327 obręb 0028 Witomino-Radiostacja:
75/1 (75); 95/1 (95); 97/1 (97); 98; 99/2 (92); 100/1 (100); 111; 112; 113/1 (113); 114; 115/1 (115); 133/1 (133); 134/1 (134); 135/1 (135); 136/1 (136); 310/1 (310); 311/1 (311); 312; 313/1 (313); 316/2 (316); 317/1 (317); 320/1 (320); 341/1 (341); 341/2 (341); 515; 519/1 (519); 519/2 (519); 520; 521; 522/1 (522); 522/2 (522); 523; 524; 525/1 (525); 525/2 (525); 525/3 (525); 527; 528; 568; 579/1 (579); 1059; 1061; 1124; 1125/2 (1125); 1126/1 (1126); 1127; 1128; 1129; 1130; 1132/1 (1132); 1133; 1134; 1135/1 (1135); 1137/1 (1137); 95/2 (95); 96; 97/2 (97); 99/1 (99); 101/1 (101); 102/1 (102); 137/1 (137); 138; 139; 161; 162/1 (162); 162/2 (162); 162/3 (162); 210/1 (210); 211/1 (211); 215; 216; 217; 218/1 (218); 219; 220; 221; 222/1 (222); 224; 225; 226; 227; 247; 265/1 (265); 265/2 (265); 267; 308/1 (308); 309; 310/2 (310); 310/3 (310); 310/4 (310); 316/1 (316); 320/2 (320); 371/1 (371); 377; 378/1 (378); 378/2 (378); 400/1 (400); 401; 402/1 (402); 403/2 (403); 406; 407; 414; 416; 423/1 (423); 423/2 (423); 424; 425; 465/1 (465); 468/1 (468); 468/2 (468); 488; 489; 490/2 (490); 491/1 (491); 491/2 (491); 512; 514; 580; 586; 735; 736; 738; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75/2 (75); 94; 100/2 (100); 113/2 (113); 115/2 (115); 116; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133/2 (133); 134/2 (134); 135/2 (135); 136/2 (136); 137/2 (137); 210/2 (210); 211/2 (211); 212; 213; 218/2 (218); 222/2 (222); 228; 248; 249; 291; 308/2 (308); 311/2 (311); 313/2 (313); 317/2 (317); 342; 371/2 (371); 376; 398; 400/2 (400); 402/2 (402); 404; 405; 408; 426; 465/2 (465); 490/1 (490); 492; 498; 513; 516; 577; 579/2 (579); 737; 740; 1056; 1058; 1126/2 (1126); 1132/2 (1132); 1135/2 (1135); 1136; 1137/2 (1137); 1151 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Witomino- Radiostacja 0028, miasto Gdynia: dz. 37: dz. 37/1 oraz 37/2, dz. 43: dz. 43/1 oraz 43/2, dz. 47: dz. 47/1 oraz 47/2, dz. 48: dz. 48/1 oraz 48/2, dz. 49: dz. 49/1 oraz 49/2, dz. 81: dz. 81/1 oraz 81/2, dz. 82: dz. 82/1 oraz 82/2, dz. 98: dz. 98/1 oraz 98/2, dz. 97: dz. 97/1 oraz 97/2, dz. 120: dz. 120/1, 120/2 oraz 120/3, dz. 121: dz. 121/1 oraz 121/2, dz. 122: dz. 122/1 oraz 122/2, dz. 123: dz. 123/1 oraz 123/2, dz. 124: dz. 124/1 oraz 124/2, dz. 125: dz. 125/1 oraz 125/2, dz. 126: dz. 126/1 oraz 126/2, dz. 127: dz. 127/1 oraz 127/2, dz. 128: dz. 128/1 oraz 128/2, dz. 129: dz. 129/1, 129/2 oraz 129/3, dz. 133: dz. 133/1 oraz 133/2, dz. 130: dz. 130/1, 130/2 oraz
130/3, dz. 139: dz. 139/1 oraz 139/2, dz. 144: dz. 144/1 oraz 144/2, dz. 145: dz. 145/1 oraz 145/2, dz. 146: dz. 146/1 oraz 146/2, dz. 150: dz. 150/1 oraz 150/2, dz. 151: dz. 151/1, 151/2 oraz 151/3, dz. 153: dz. 153/1 oraz 153/2, dz. 203: dz. 2031/1, 203/2 oraz 203/4, dz. 204: dz. 204/1, 204/2, 204/3 oraz 204/4, dz. 298: dz. 298/1, 298/2, dz. 299: dz. 299/1 oraz 299/2, dz. 329: dz. 329/1 oraz 329/2
Województwo pomorskie, obręb Witomino- Leśniczówka 0029, miasto Gdynia: dz. 133: dz. 133/1 oraz 133/2, dz. 134: dz. 134/1, 134/2, dz. 135: dz. 135/1 oraz 135/2, dz. 136: dz. 136/1 oraz 136/2, dz. 310: dz. 310/1, 310/2, 310/4 oraz 310/4, dz. 75: dz. 75/1 oraz 75/2, dz. 95: dz. 95/1 oraz 95/2, dz. 97: dz. 97/1 oraz 97/2, dz. 99: dz. 99/1, 99/2 oraz 99/3, dz. 100: dz. 100/1, 100/2, dz. 101: dz. 101/1 oraz 101/2, dz. 102: dz. 102/1 oraz 102/2, dz. 113: dz. 113/1 oraz 113/2, dz. 115: dz. 115/1 oraz 115/2, dz. 137: dz. 137/1 oraz 137/2, dz. 162: dz. 162/1, 162/2 oraz 162/3, dz. 210: dz. 210/1 oraz 210/2, dz. 218: dz. 218/1 oraz 218/2, dz. 211: dz. 211/1 oraz 211/2, dz. 222: dz. 222/1 oraz 222/2, dz. 265: dz. 265/1 oraz 265/2, dz. 308: dz. 308/1 oraz 308/2, dz. 371: dz. 371/1 oraz 371/2, dz. 378: dz. 378/1 oraz 378/2, dz. 400: dz. 400/1 oraz 400/2, dz. 402: dz. 402/1 oraz 402/2, dz. 403: dz. 403/1 oraz 403/2, dz. 423: dz. 423/1 oraz 423/2, dz. 465: dz. 465/1 oraz 465/2, dz. 468: dz. 468/1 oraz 468/2, dz. 490: dz. 490/1 oraz 490/2, dz. 491: dz. 491/1 oraz 491/2, dz. 579: dz. 579/1 oraz 579/2, dz. 311: dz. 311/1 oraz 311/2, dz. 313: dz. 313/1 oraz 313/2, dz. 316: dz. 316/1 oraz 316/2, dz. 317: dz. 317/1 oraz 317/2, dz. 320: dz. 320/1 oraz 320/2, dz. 341: dz. 341/1 oraz 341/2, dz. 519: dz. 519/1 oraz 519/2, dz. 522: dz. 522/1 oraz 522/2, dz. 525: dz. 525/1, 525/2 oraz 525/3, dz. 1125: dz. 1125/1, 1125/2 oraz 1125/3, dz. 1126: dz. 1126/1 oraz 1126/2, dz. 1132: dz. 1132/1 oraz 1132/2, dz. 1135: dz. 1135/1 oraz 1135/2, dz. 1137: dz. 1137/1 oraz 1137/2.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.