1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowiska:
– Aplikanta Straży Miejskiej
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej,522324
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 29 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
– Podinspektora W Wydziale Budynków – Referacie Inwestycji
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,523123
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 26 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, 81-382, Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel. +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia.
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
IX Liceum Ogólnokształcące (ul. Orłowska 57)
ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdyni ul. Orłowska 57”.
Pełna treść ogłoszenia nr 573560-N-2018 z 15.06.2018 r. dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.lo9.gdynia.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Termin składania ofert: 2.07.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego pok. 4 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428, wykazów nieruchomości stanowiących załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r.:
1) nr 8024/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej o pow. 200 m2, obejmującej część działki nr 1464 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
2) nr 8025/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lnianej o pow. 150 m2, obejmującej część działki nr 1966 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
3) nr 8028/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej o pow. 67 m2, obejmującej część działki nr 3404 obręb 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
4) nr 8029/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej o pow. 23 m2, obejmującej część działki nr 3481 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 14.06.2018 r. do 5.07.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.548.000 euro na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie Gdyni, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp30
Termin składania ofert: 3.07.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31)
zatrudni od 3 września 2018 r. kierownika gospodarczego na 3/4 etatu.
Oferty (CV, list motywacyjjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, staż pracy) można składać w sekretariacie do 31 lipca 2018 r.
Szczegóły: www.wzspgdynia.pl/Aktualności.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od 1 sierpnia 2018 r. dwie sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Praca w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji udziela kierownik administracji (tel. 58 625 40 25) w godz. 8.00-15.00.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
zatrudni specjalistę administracyjnego w wymiarze pełnego etatu.
Termin składania dokumentów: 27.06.2018 r. do godz. 15.00. Informacje o warunkach przyjęcia iskładanych dokumentach można uzyskać pod nr. tel. 58 622 14 34 oraz stronie BIP szkoły i miasta.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni:
– nauczyciela chemii i fizyki w pełnym wymiarze godzin, nauczyciela biblioteki multimedialnej w wymiarze 1/3 etatu, dwóch nauczuycieli j. angielskiego w pełnym wymiarze godzin.
– głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu (20 godz. tygodniowo).
Oferty można składać w sekretariacie szkoły.
Kontakt tel. 58 622 23 43.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej (część działki nr 1204 obręb nr 14 o pow. 200 m2) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załacznik nr 1 do ZarządzeniaPrezydenta Miasta Gdyni z 8027/17/VII/P z 13.06.2018 r. Wykaz wywieszono od 14.06.2018 r. na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Legionów 62 m. 9 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania udziału w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załacznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 8032/18/VII/M z 13.06.2018 r., wywieszono na okres 21 dni od 14.06.2018 r. do 5.07.2018 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 32169/2018 z 9.03.2018 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana 13.06.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.8.4.2018.BB-694/droga rowerowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni”: działki nr 3024, 3258, 3259, 3506, 3507, 3508, 3518, 3536, 3539/1, 3561, 3566, 3567, 3568, 3569, 3539/2, 3537, 3538, 3540 obręb Chwarzno-Wiczlino 0011.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 418 (tel. 58 66 82 404) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanej garażami wybudowanymi przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej przy ul. Kołłątaja w Gdyni, na okres 3 lat. Zarządzenie Nr 8031/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.06.2018 r. Wykaz wywieszono do 5.07.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Orląt Lwowskich oraz koncepcji odwodnienia części ul. Kopernika w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp38.
Termin składania ofert: 26.06.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Abrahama 75 w Gdyni. Zarządzenie nr 8030/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.06.2018 r.
Wykaz wywieszono do 5.07.2018 r.