1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Przed XLIV Sesją Rady Miasta Gdyni

27 czerwca o godz. 12.00 w sali 105 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2017,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2017,
– zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok,
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2017,
– zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni,
– ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdyni,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa,
– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,
– zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2007 r. dotyczącej wyboru przedstawicieli Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,
– zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji,
– zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
– zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
– zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Gedymina w Gdyni,
– pozbawienia odcinka ul. Okrężnej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie tego odcinka z użytkowania,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łabędziej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, Henryka Siemiradzkiego 1A, ul. Traczy 14, ul. Przemyskiej;
– wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 48;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV / Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Buraczanej 8, ul. Janowskiej, ul. Dachnowskiego, ul. Chabrowej, ul. Leszczynki 50-51, ul. Partyzantów, ul. Dembińskiego 114, ul. gen. J. Dąbrowskiego,
– zmieniająca Uchwałę nr XXX/622/13 Rady Miasta Gdyni z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
– skarg Pani MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
– uchylająca uchwałę nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia (projekt obywatelski).