1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Gdynia w dialogu z mieszkańcami: rewitalizacja

Jednogłośne uchwalenie przez Radę Miasta 29 marca 2017 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 zwieńczyło prawie dwuletnie prace nad kompleksowym planem przemian sześciu fragmentów Gdyni. Jego szczegóły opracowywano w ścisłej współpracy z mieszkańcami. W ten sam sposób odbywa się też realizacja zapisów dokumentu.
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: – Wartość wszystkich realizowanych w Gdyni w ramach GPR przedsięwzięć to około 100 mln zł. Dotykamy obszarów trudnych, wymagających uwagi i rzeczywistej zmiany, która nie ograniczy się do powierzchownego wyrównania chodników czy odnowienia elewacji. Oczywiście, to ma znaczenie dla jakości życia. Ale bardzo ważne jest dla nas zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców, wzbudzenie w nich przywiązania do swojej dzielnicy, odpowiedzialności za nią, poczucia dumy.
Już w styczniu i w lutym 2016 – na rok przed uchwaleniem przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji – zorganizowano konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W efekcie rozmów i na wniosek mieszkańców władze miasta zdecydowały o objęciu rewitalizacją dwóch kolejnych obszarów: osiedla Meksyk na Chyloni oraz części dzielnicy Babie Doły.
Od maja do czerwca 2016 r. na każdym z obszarów rewitalizacji (poza osiedlem Pekin, gdzie przeprowadzono specjalne badanie socjodemograficzne) zorganizowano serię spotkań poświęconych tematom infrastrukturalno-przestrzennym, ale i społecznym. Prowadził je Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Nie ma innego sposobu na przeprowadzenie skutecznej zmiany bez współpracy i porozumienia z osobami, których zmiana ma dotyczyć. Przygotowanie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji to dziesiątki godzin rozmów z mieszkańcami – i na spotkaniach otwartych, i podczas rozmów indywidualnych.
Największym i najbardziej złożonym badaniem zrealizowanym w trakcie prac nad GPR był Panel Obywatelski (czerwiec -październik 2016 r.). Uczestniczyło w nim 541 losowo wybranych mieszkańców Gdyni, z czego około połowę stanowili mieszkańcy obszarów rewitalizowanych. Odpowiadali na pytania m.in. o potencjały, zasoby, potrzeby poszczególnych podobszarów rewitalizacji.
W pracach nad GPR wykorzystano po raz pierwszy w Gdyni nowatorskie narzędzia dialogu: spacery badawcze (w tym z osobami z niepełnosprawnościami), tworzenie map sentymentalnych czy spacery wirtualne.
W styczniu i lutym 2017 gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji ponownie przedłożono mieszkańcom. – Dzięki wcześniejszemu szerokiemu procesowi konsultacyjnemu praktycznie nie było do niego uwag – przypomina wiceprezydent Guć. – Prace rewitalizacyjne, które toczą się we wszystkich obszarach, to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Cały czas spotykamy się z nimi. Tak, jak w tej chwili dzieje się to w przypadku polan rekreacyjnych w trzech dzielnicach, a wkrótce stanie się na Witominie, gdzie projektować będziemy nową, wygodną przestrzeń.