1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Gdynia w dialogu z mieszkańcami: Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030

Podmiotem uchwalonej 26 kwietnia 2017 roku „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030” jest cała gdyńska społeczność, dlatego też miała aktywny udział w procesie jej powstawania.
„Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030” to program, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Przed uchwaleniem dokumentu przeprowadziliśmy szereg konsultacji na temat istotnych problemów rozwoju miasta, wizji Gdyni w roku 2030 oraz celów i kierunków działań gdyńskiej wspólnoty, dzięki którym te cele można zrealizować – przypomina Katarzyna Gruszecka - Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Od maja do sierpnia 2016 roku trwało badanie opinii mieszkańców co do rozmaitych aspektów atrakcyjności Gdyni, pożądanych warunków życia w mieście w roku 2030, elementów jego funkcjonowania wymagających poprawy oraz kluczowych inwestycji warunkujących rozwój Gdyni.
W czerwcu 2016 roku, oprócz sześciu spotkań z mieszkańcami gdyńskich dzielnic, zorganizowano także cztery spotkania (w formie moderowanej dyskusji) ze środowiskiem biznesu, na które zaproszono przedstawicieli kluczowych branż dla rozwoju gospodarczego Gdyni. Chodziło o pozyskanie opinii o trendach rozwojowych dla poszczególnych branż oraz szans i barier dla ich dalszego funkcjonowania w Gdyni w kontekście roku 2030.
We wrześniu 2016 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny o nazwie „Moja Gdynia 2030 – tu mieszkam, pracuję i wypoczywam”, którego celem było zaangażowanie najmłodszych gdynian w dyskusje nad przyszłością rozwoju miasta. Dzieci nadesłały ponad 200 prac prezentujących ich wizję Gdyni w 2030 roku.
W pracach nad strategią wykorzystano także wyniki trzech paneli obywatelskich, które przeprowadzono w Gdyni w ostatnich latach na łącznej grupie 1200 mieszkańców. „Gdyński Dialog z Seniorami – panel obywatelski z udziałem osób starszych” był pierwszym tego typu działaniem w Polsce; dwa kolejne panele dotyczyły procesów rewitalizacji.
Konsultacje społeczne gotowego dokumentu trwały od 15 lutego do 8 marca 2017 roku – z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Spotkanie z mieszkańcami prowadził Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, a z przedstawicielami środowiska biznesu dyskutowała Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki.
Uczestnicy konsultacji poprzez formularze konsultacyjne zgłosili do nowej strategii miasta 252 uwagi. W zapisach dokumentu uwzględniono ponad połowę z nich.
Ze „Strategią Rozwoju Miasta Gdyni 2030” można zaznać się na stronach: gdynia.pl (w zakładce „Dla mieszkańców”) oraz 2030.gdynia.pl.
Konsultacje „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”
* Ankietę „Moja Gdynia 2030” dostępną na stronie internetowej stworzonej specjalnie na potrzeby prac nad strategią wypełniło 730 osób. (maj - sierpień 2016 r.)
* W spotkaniach warsztatowych z mieszkańcami Oksywia, Chyloni, Śródmieścia, Karwin, Redłowa, Chwarzna – Wiczlina wzięło udział blisko 70 osób. Dyskutowano o aktualnej sytuacji miasta i wizji jego dalszego rozwoju. (maj - sierpień 2016 r.)
* W trakcie konsultacji społecznych gotowego dokumentu zgłoszono 252 uwagi. 107 przyjęto i częściowo przyjęto, 46 uznano za zasadne (zapisy strategii zawierają problematykę zawartą w zgłoszonych uwagach), 90 odrzucono, a 9 nie miało charakteru uwagi.

ikona