1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Przed XLVI Sesją Rady Miasta Gdyni

26 września 2018 roku, o godz. 12.00, w sali 105 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Gdyni.
Omówione zostanie sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Działki Leśne.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
- zmieny uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
- zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic,
- uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia młodzieży,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych, przy ul. Bosmańskiej 32A,
- zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni,
- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów w Gdyni,
- udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Bosmańskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, ul. Lidzkiej, ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego, ul. Bosmańskiej, os. Kępa Oksywska, ul. Gorczycowej i Kameliowej, ul. Szyprów,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 34,
- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola,
- wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Plac Konstytucji,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,
- skargi Pana MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni wniesionej w dniu 16 maja 2018 r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
- skargi Pana ZC z dnia 29 marca 2018r. oraz z dnia 11 maja 2018r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
- skargi pełnomocnika Pana MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych,
- skargi Pana AP na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni ,
- skargi Rady Rodziców Przedszkola nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki,
- skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu,
- skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

  • ikonaOpublikowano: 20.09.2018 12:35
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.09.2018 12:35
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
ikona