1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Gdynia w dialogu z mieszkańcami: edukacja

Przed podjęciem ważnych dla miasta decyzji władze Gdyni o zdanie pytają tych, których te decyzje dotyczą. Tak było ze zmianą sieci szkół. W październiku 2015 zaprezentowano przygotowany przez samorząd plan dotyczący szkół ponadgimnazjalnych, a wynikający z niżu demograficznego. 14 miesięcy później – w grudniu 2016 r. – Sejm przyjął ustawę likwidującą trzyletnie gimnazja. W przypadku obu reform w Gdyni przeprowadzono procesy konsultacyjne.
Intensywne przygotowania do wprowadzenia nowej sieci szkół Urząd Miasta Gdyni rozpoczął już w czerwcu 2016 r., czyli w momencie, w którym Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło trwające prace nad zmianami zmierzającymi do wprowadzenia ośmioletniej nauki w szkole podstawowej, czteroletniej w szkole średniej i pięcioletniej w technikum.
Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia: - Reforma wprowadzona przez ministerstwo nie dała nam szansy na przeprowadzenie tak szerokich konsultacji, jak miało to miejsce w przypadku naszej reformy samorządowej. Nasza dotyczyła 18 szkół, na skonsultowanie zmian w ich działalności mieliśmy około pięciu miesięcy. Dzięki tak szerokiemu działaniu udało się uchwycić wszelkie uwagi. Reforma rządowa dotyczyła natomiast wszystkich szkół, a na skonsultowanie zmian był miesiąc. W tym krótkim czasie prowadziliśmy szczegółowe analizy i projektowaliśmy rozwiązania, które przede wszystkim pozwalałyby zapewnić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom. Bardzo zależało nam, by od nowego roku szkolnego, po wejściu w życie zmian, uczniowie mogli uczyć się w tych samych klasach, z tymi samymi nauczycielami i z tymi samymi wychowawcami. W szkołach, co do których wiedzieliśmy, że pojawi się problem z nauką na zmiany, osobiście spotykałem się z rodzicami i nauczycielami. Proponowałem różne rozwiązania i scenariusze - samodzielność placówki, połączenie z inną lub zmianę formuły nauczania, np. ograniczenie go do określonego etapu. I rodzice, i nauczyciele otrzymali niezbędne dane, które miały pomóc przy podjęciu decyzji. Do szkół, w których tego problemu miało nie być, z prośbą o opinię zwracaliśmy się pisemnie.
Jednocześnie analizowano skutki, jakie wynikną z przekształcenia liceów ogólnokształcących z trzyletnich w czteroletnie, techników z czteroletnich w pięcioletnie oraz zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. W trakcie konsultacji wysłuchano wszystkich propozycji dotyczących dalszych losów szkół, których dotyczyły spotkania. Wszystkie zgłoszone opinie zostały zaprezentowane podczas obrad Rady Miasta.
W wyniku konsultacji trzy gimnazja przekształciły się w szkoły podstawowe (Gimnazjum nr 4 w SP nr 52, Gimnazjum nr 10 w SP nr 53, Gimnazjum nr 11 w SP nr 51), dwa gimnazja włączono do szkół podstawowych (Gimnazjum nr 2 do SP nr 26, Gimnazjum nr 3 do SP nr 40), a jedno gimnazjum przekształcono w trzyletnie liceum ogólnokształcące (Gimnazjum nr 1 w XVII LO).
22 lutego 2017 – dwa miesiące po uchwaleniu przez Sejm ustaw wprowadzających reformę edukacji – gdyńscy radni podjęli uchwały, które przygotowały gdyńską sieć szkół do jej wymogów.
* Liczba godzin konsultacji w ramach reformy samorządowej, dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych: 360
* Liczba spotkań konsultacyjnych w ramach reformy samorządowej, dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych z udziałem wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza: 82
* Liczba uczestników spotkań konsultacyjnych w ramach reformy MEN: około 3000 osób (rodzice, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi).