1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 100/18/VIII/U z 4 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2019 roku.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2019 r., a 15.12.2019 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 2.100.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 26 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Natomiast Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 27 grudnia do godz. 15.00. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 stycznia 2019 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/980/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
którego granice obejmują: obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Szyprów, doliną rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną, obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej przedłużeniem wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej, obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami graniczącymi od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej, ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.12.2018 r. do 16.01.2019 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 7.01.2019 r., o godz. 17.00, w IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni ul. Orłowskiej 57.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowych.
Wykaz wywieszono na okres od 6.12.2018 r. do 27.12.2018 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (ul. Staffa 10)
zatrudni pracownicę obsługi na stanowisku starszy recepcjonista na cały etat, na terenie pływalni w zespole szkół.
Warunki pracy: praca zmianowa w godz. 7.00-15.00, 15.00- 23.00 w systemie równoważnym, również w soboty i niedziele. Sprzątanie oraz obsługa kasy fiskalnej w recepcji
Należy przesłać CV na adres: basenkarwiny@gmail.com
Dodatkowe informacje tel. 58 629 51 15.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni:
– Strażnika Ruchu Drogowego w pełnym wymiarze godzin na czas określony.
– pomoc kuchenną na 0,5 etatu na czas określony.
– woźną oddziałową w przedszkolu w pełnym wymiarze na zastępstwo.
CV i podanie o zatrudnienie należy składać w sekretariacie szkoły.
– nauczyciela do Przedszkola nr 53 w pełnym wymiarze godzin na czas określony.
CV oraz oświadczenie o niekaralności należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym wymiarze godzin.
Zgłoszenia (CV) proszę kierować na adres szkoły: sp40@poczta.fm, tel. 58 623 25 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 1031, 1033 m2, objętej księgą wieczystą nr KW GD1Y/00008934/0.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 92/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 4.12.2018 r., wywieszony na okres 21 dni, od 7.12.2018 r. do 27.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja.”
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie późnej dojrzałości (osoby powyżej 55 roku życia). Na realizację zadania Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 85.000,00 zł. Oferty należy składać za pośrednictwem witryny witkac.pl do 21.12.2018.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8.02.2019 r.
Szczegóły na stronie cas.gdynia.pl oraz na gdynia.pl/bip.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 128/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.12.2018 roku – nieruchomości położonej przy: ul. Orląt Lwowskich o łącznej pow. ca 25 m², obejmującej część działki nr 1208/1 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, na działkę przydomową;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 7.12.2018 r. do 28.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji społecznych.
Wykaz wywieszono na okres od 6.12.2018 r. do 27.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 422 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 119/18/VIII/P z 4.12.2018 roku, nieruchomości o powierzchni 16 m², położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, oznaczonej jako część działki nr 1116 obręb 0023 Pogórze przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie składowania części do samochodów,
– wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 120/18/VIII/P z dnia 04.12.2018 roku, nieruchomości o powierzchni 66,15 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72, oznaczonej jako część działki nr 1416 obręb 0010 Chylonia przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na pawilon handlowy
Wykazy wywieszono od 7.12.2018 roku na okres 21 dni.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31
zatrudni nauczyciela matematyki w wymiarze 12/18 etatu, z możliwością dopełnienia do pełnego etatu godzinami nauczania indywidualnego, od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019.
CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: sp31@sp31gdynia.pl.
Osoba do kontaktu: specjalista ds. kadr Małgorzata Kustusz.ikona