1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Po III sesji Rady Miasta

5 grudnia odbyła się III sesja Rady Miasta VIII kadencji.
Podczas sesji uchwalone zostały projekty uchwał w sprawach:
– uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gdyni na 2018 rok.
Wprowadza się następujące zmiany: ustala się dochody budżetu miasta, na kwotę 1.712.595.104,73 zł (w tym: dochody: 1.712.595.104,73 zł, wydatki: 1.817.969.339,73 zł, przychody: 198.022.554 zł, rozchody: 92.648.319 zł).
– uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018-2033.
Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033 obejmują m.in. wielkość dochodów w latach 2018-2022 oraz wydatków w latach 2018-2021 na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich w wyniku zmian harmonogramów dotychczas realizowanych przedsięwzięć i wprowadzeniem nowych zadań,
– zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania podlegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk.
Rada Miasta Gdyni wyraziła wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, jako jedną z gmin tworzących aglomerację Gdańsk, a Gminą Miasta Gdańska oraz pozostałymi gminami tworzącymi tę aglomerację. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie gmin polegającego na aktualizacji wielkości aglomeracji Gdańsk wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (RLM) oraz obszaru i granic aglomeracji Gdańsk. W skład aglomeracji Gdańsk wchodzi niewielki fragment gminy miejskiej Gdynia, tj. zabudowa ulic: Bernadowska, Sarnia, Łosiowa i Jelenia.
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CAR, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk.
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Gdyni jako partnera, do projektu europejskiego pn. „CAR – Creating Automotive Renewal”. Projekt będzie dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk.
Celem przystąpienia Gdyni do programu jest: uzupełnienie strategii Miasta Gdyni 2030 o elementy związane z elektromobilnością przez kontynuowanie badań preferencji i oczekiwań mieszkańców Gdyni związanych z carsharingiem, infrastrukturą ładowania EV, potencjalnym wprowadzeniem strefy zeroemisyjnej, zakupem autobusów z napędem wodorowym lub elektrycznym,
Budżet na realizację części gdyńskiej projektu wynosi 134 800 EUR. Jako projekt o charakterze badawczo-innowacyjnym otrzyma dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych personelu, zewnętrznych usług i ekspertyz w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk.
– uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
Program wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.
– zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”.
Uchwała wprowadza zmiany w regulaminie nagrody w zakresie: zasad przyznawania nagrody za kreację zespołową, formuły zgłaszania kandydatów, zasady głosowania Kapituły Nagrody (usunięcie zapisu o tajnym głosowaniu), katalogu osób uprawnionych do składania wniosków oraz udostępniania danych osobowych przez osoby nagrodzone. Aktualizacji treści regulaminu umożliwienie składania wniosków osobom prywatnym.
– uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu wydatkowania w pełnej wysokości środków PFRON w roku 2018 przypadających na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy poszczególnymi zadaniami z tego zakresu.
– powołania Komisji Budżetowej.
Stała komisja budżetowa powołana została w następujących składzie:
Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta,
Andrzej Bień – wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Stanisław Borski – wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Marek Stępa – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Jarosław Kłodziński – przewodniczący Komisji Sportu,
Maja Wagner – przewodnicząca Komisji Kultury,
Ewa Krym – przewodnicząca Komisji Oświaty,
Marika Domozych – przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii,
Paweł Brutel – przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia,
Stanisław Borski – przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej,
Jakub Ubych – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Sebastian Jędrzejewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła Rada Dzielnicy Grabówek.
Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • ikonaOpublikowano: 13.12.2018 13:59
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.12.2018 14:01
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona