Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Mediacje – pomoc w rozwiązywaniu sporów

W Sądzie Rejonowym w Gdyni działa Pokój Mediatorów (pokój W24, wysoki parter, wejście od ulicy Jana z Kolna). Do końca bieżącego roku mediatorzy dyżurują we wtorki od godziny 9.00 do 15.00. Od stycznia 2019 r. dyżury odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 (w poniedziałek do godziny 16.00). Porady – jak skorzystać z mediacji – udzielane są bezpłatnie.
W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł. Jeśli postępowanie dotyczy spraw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł za całość postępowania mediacyjnego.
W przypadku mediacji pozasądowej wysokość wynagrodzenia mediatora wynika z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, za pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. W każdym przypadku warunkiem mediacji jest zgoda stron. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie w późniejszym etapie procesu (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
Szczegóły www.mediacja.gov.pl

ikona