1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 11.12.2018 r. nr 144/18/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 190 m2, obejmującej część działki nr 222 i nr 235/1, obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 1 maja 2020 roku.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 18.12.2018 r. do 8.01.2019 r.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami na pełen etat.
CV, list motywacyjny i dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe należy złożyć w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia, z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela”.
Zatrudnienie od stycznia 2019.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od 14 stycznia 2019 r. sprzątaczkę w wymiarze 3/4 etatu (6 godz.) na umowę o pracę.
Praca w godz. 14.00-20.00. Informacji udziela kierownik administracji, nr. tel. 58 625 40 25.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21)
zatrudni nauczyciela w wymiarze 1 etatu do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik administracji – Postępowanie w administracji, Podstawy prawa administracyjnego oraz w wymiarze ½ etatu do nauczania w Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie AU.68 technik administracji – przedmiotów zawodowych prawniczych. Wymagane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-15.00, lub na adres e-mailowy: sekretariat@ckziunr3.pl do 31.01.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono i umieszczono na stronie www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego – 1/81 niewydzielona część działki nr 96 o powierzchni całkowitej 0,2074 ha, obręb nr 0021 Oksywie, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 21 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2019 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki w zakładce „Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach”. Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 668 83 43.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przeprowadzaniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta oraz z radami dzielnic w sprawie zmian statutów dzielnic Gdyni.
Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze wszystkich dzielnic miasta Gdyni w okresie od 27 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.
W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli zgłaszać opinie w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można:
1) wypełnić na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
2) wysłać pocztą elektroniczną na adres: wydz.organizacyjny@gdynia.pl,
3) wysłać pocztą do Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
4) złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii BIS, ul.10 Lutego 24, lub w biurach rad dzielnic w godzinach pracy biur (szczegóły na 14 str. „Ratusza”). Rady dzielnic przekazują opinię w formie papierowej lub elektronicznej.
Formularze konsultacyjne oraz proponowana treść statutów dzielnic zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji:
1) na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni;
3) w biurach rad dzielnic.
Formularze konsultacyjne będzie można pobierać i składać w każdym biurze rady dzielnicy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
O skutecznym złożeniu opinii decyduje data wpływu. Opinie złożone po 11 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia, że na wniosek z 13.09.2018 r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Filip Sobiczewski, została wydana 11.12.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.8.7.2018.AD-81/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C oraz sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: (760)*, (755/1)*, 753, 738, 751, 743, 761, 781, obręb Kamienna Góra 0016 (* działki planowane do przejęcia w całości na rzecz Gminy Miasta Gdyni).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pok. 418 (tel. 58 668 24 06) tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – sport, turystyka, rekreacja.”
Do 31 grudnia 2018 r. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty za pośrednictwem witryny witkac.pl.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie późnej dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia). Na realizację zadania Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 85.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8.02.2019 r.
Szczegóły na stronie cas.gdynia.pl oraz na gdynia.pl/bip.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14B oznaczonej jako działka nr 467 obręb Obłuże o pow. 897 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00003089/6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 147/18/VIII/P z 11.12.2018 r., wywieszony został na okres od 12.12. 2018 r. do 2.01.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14A oznaczonej jako działka nr 466 obręb Obłuże o pow. 1069 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00003089/6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 148/18/VIII/P z 11.12.2018 r., wywieszony został na okres od 12.12. 2018 r. do 2.01.2019 r.ikona