1348 (1048) 2018-12-21 - 2019-01-03

Stawki podatków na rok 2019

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA GDYNI W ROKU 2019 (NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIASTA NR II/11/18 Z 21 LISTOPADA 2018 R.):
1. Podatek od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni.
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Podatek od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od m2 powierzchni użytkowej,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3. Podatek od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
OPŁATA MIEJSCOWA
Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2019 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr II/9/18 z 21 listopada 2018 r.).
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdyni. Jej wysokość wynosi 2,26 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
OPŁATA TARGOWA I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wydział Dochodów Urzędu Miasta w Gdyni informuje, że w 2018 roku nie została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. W związku z powyższym uchwała nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości są uchwałami aktualnie obowiązującymi.
Stawki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w roku 2019 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr II/10/18 z 21 listopada 2018 r.):
– Rower lub motorower – za usunięcie 110 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.
– Motocykl – za usunięcie 218 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usuniecie 476 zł; za każdą dobę przechowywanie – 39 zł.
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie 594 zł; za każdą dobę przechowywania – 51 zł.
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie 841 zł; za każdą dobę przechowywania – 73 zł.
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie 1.239 zł; za każdą dobę przechowywania – 133 zł.
– Pojazd przewożący odpady niebezpieczne – za usunięcie 1.508 zł; za każdą dobę przechowywania 196 zł.
Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:
– Rower lub motorower – 55 zł,
– Motocykl – 109 zł,
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 238 zł,
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 297 zł,
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 420 zł,
– Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 619 zł,
– Pojazd przewożący odpady niebezpieczne – 754 zł.