1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/1270/18 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2018 r. zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, obejmującego obszar, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej symbolem 010 UO, od 16.03. do 5.04.2019 r. w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN (ul. Świętojańska 30), w godzinach jego otwarcia oraz na stronie www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 28 marca o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2019 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Informacje o ochronie danych osobowych: www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego.
Realizacja zadania obejmuje okres od 15.04. do 30.11.2019 r. Przewidywana kwota dotacji na zadanie objęte konkursem wynosi 30.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Termin składania ofert ustala się do 21.03.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela LIS (ul. Żeromskiego 31), tel. 58 727 39 21.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
Realizacja zadania obejmuje okres od 15.04. do 30.11.2019 r. Przewidywana kwota dotacji na zadanie wynosi 40.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Termin składania ofert ustala się do 21.03.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31), tel. 58 727 39 21.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu (ul. Warszawska 67 A) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od 8 do 28 marca 2019 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie malowania sali przedszkolnej wraz z magazynkiem i korytarzem o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyłączonej ze stosowania przepisów na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP www.gdynia.pl/przedszkole8 i na www.przedszkole8.pl
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie do 29.04.2019 do godz. 10.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest dyrektor Violetta Ilnicka i gł. księgowa Karolina Puźniak, tel. 58 620 36 79.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip, wykaz nr 10/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – część działki nr 3209 o pow. 8 m², obręb nr 0027 Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 8 do 28 marca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nr 6/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – część działki nr 3201 o pow. 8,4 m², obręb nr 0027 Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 8 do 28 marca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip, wykaz nr 9/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – część działki nr 3209 o pow. 8,4 m², obręb nr 0027 Wielki Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 8 do 28 marca 2019 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 (ul. Chabrowa 43)
zatrudni od zaraz sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu. Praca na zastępstwo w godz. 14.00-20.00. Informacji udziela kierownik administracyjny, tel. 58 623 85 67.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego (ul. Władysława IV 58)
poszukuje na ½ etatu pracownika do prac konserwacyjnych i utrzymania porządku terenów zielonych. CV można składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres xlogdynia@gmail.com do 31.03.2019 r.
***

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni specjalistę ds. płac. Praca od 1 kwietnia 2019 r. Więcej informacji pod nr tel. 58 625 40 25.
***
Zespół Szkolno- Przedszkolnego nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni pracownika obsługi - Strażnika Ruchu Drogowego w pełnym wymiarze godzin na czas określony. CV i podanie o zatrudnienie należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetargi nieograniczone poniżej 5.548.000 euro na
- wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych przez ul. Śląską w rejonie ul. Nowogrodzkiej w Gdyni.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp5. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
- przebudowę placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.