1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś kolejne 10 organizacji.

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
KRS: 0000129145
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej. Szczyci się wyszkoleniem wielu wspaniałych zawodniczek reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atlancie i Atenach. Obecnie szkoli się w nim ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat we wszystkich kategoriach sportowych, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach.
Automobil Klub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
KRS: 0000133070
Działalność automobilklubu: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie iupowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
KRS: 0000136608
Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę o charakterze integracyjnym, w której wraz ze zdrowymi dziećmi uczą się dzieci z dysfunkcją wzroku. Starsi uczniowie są już samodzielni, jednak najmłodsi niewidomi, czy niedowidzący potrzebują często wsparcia podczas zajęć lekcyjnych.
Fundacja Dogtor
KRS: 0000145034
Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią – terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, niepełnosprawnych, chorych, niedostosowanych społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, a kontakt z psami – terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze Fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących otrzymali w roku 2008 nagrodę „Niestrudzeni” w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, a w roku 2010 zostali uhonorowani wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka”.
Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel”
KRS: 0000150990
Celem fundacji jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania ośrodków edukacyjnych i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, gromadzenie środków finansowych i inwentarzowych w celu utrzymania ośrodków i centrów interwencji kryzysowej, prowadzenie domów opieki socjalnej całodobowej.

Gdyńskie Stowarzyszenie
Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
KRS: 0000155678
Klub Glide Club Gdynia tworzy grupa zapalonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Znajdują się wśród nich zarówno starzy wyjadacze jak i nowicjusze. Jako grupa nieformalna funkcjonujemy od końca ubiegłego wieku, organizując wspólne latanie, a nawet zawody. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku by skuteczniej promować i rozwijać sport paralotniowy, podnosić bezpieczeństwo latania oraz wpierać sportowe ambicje wszystkich członków. Głównym celem jest realizacja poprzez prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, działalność informacyjną i medialną, współpraca z firmami sponsorującymi. Stowarzyszenie ma charakter otwarty.
Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia
KRS: 0000160923
Stowarzyszenie jako główny cel stawia wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu, jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej. Prowadzone działania: organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, publicystyka dotycząca problemów osób poszkodowanych, organizowanie współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych, organizowanie pomocy medycznej, organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych.
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS: 0000185445
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” działa na terenie Trójmiasta i okolic. Skupia w swoich szeregach ok.150 zuchów, harcerzy i harcerek. Krąg propaguje w wychowaniu harcerskim wartości chrześcijańskie, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
KRS: 0000191557
Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności: organizowanie corocznego wypoczynku, wsparcie materialne dzieci, organizowanie i finansowanie leczenia dzieci chorych, wspieranie i ułatwianie adopcji oraz ułatwianie dzieciom kontynuowania nauki w Polsce.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
KRS: 0000210045
Muzeum upowszechnia wartości kulturalne, artystyczne, kształtuje wrażliwości poznawcze sympatyków historii, techniki i młodzieży informując o gromadzonych zbiorach i umożliwiając zwiedzanie. Prowadzi lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.
Cdn.