1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Przed VII Sesją Rady Miasta Gdyni

27 marca o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się VII Sesja Rady Miasta.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia – tzw. Osiedle Meksyk;
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ul. Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
– połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A;
– połączenia Przedszkola nr 60 i Szkoły Podstawowej nr 43 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Porębskiego 21;
– przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26;
– przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93;
– przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13;
– rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93;
– przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
– zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni;
– zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”;
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi;
– przyjęcia raportu z realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
– podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
– o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dembińskiego 65B,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 95,00 m² przy ul. Porębskiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Sambora 3 i przy ul. Kuśnierskiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Żwirowej;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej przy bulwarze Nadmorskim nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra;
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej przy bulwarze Nadmorskim na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów;
– wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego przy ul. Dantyszka 4D;
– wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych przy ul. Augustyna Necla 11-13;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej;
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej;
– zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów;
– skargi Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła w kwietniu 2018 r.
Więcej na www.gdynia.pl/bip.

ikona