1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, oznaczonej jako część działki nr 2912, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 maja do 31 sierpnia w latach 2019-2023 w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego pawilonu handlowego w którym prowadzona będzie sprzedaż oficjalnych pamiątek Miasta Gdyni, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 607/19/VIII/P z 19.03.2019 r.
Wykaz wywieszono na okres 25.03-15.04.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres od 25.03.2019 r. do 15.04.2019 r.
Przetarg odbędzie się 17.04.2019 r. o godz. 12.00 w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 646/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.03.2019 r. – nieruchomości położonej przy ul. Słupeckiej o pow. 185 m², obejmującej część działki nr 337 obręb 0013 Działki Leśne, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 28.03.2019 r. do 18.04.2019 r.
***
Zespół Szkół Jezuitów (ul. Tatrzańska 35)
oferuje możliwość wynajmu sal lekcyjnych i auli na wynajem w weekendy.
Kontakt: sekretariat@jezuici.edu.pl i tel. 58 661 61 80.
***
Dyrektor Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4)
ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze całego etatu.
Pełna wersja ogłoszenia w BIP: www.gdynia.pl/bip/przedszkole-nr-44,905.
Dokumenty należy składać do 30.04.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego” w siedzibie przedszkola.
Szczegóły pod nr. tel. 58 629 30 62.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje pracownika na ½ etatu do prac konserwacyjnych i utrzymania porządku terenów zielonych.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 30.04.2019 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni główną księgową w wymiarze 1/2 etatu (umowa na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34 (wew. 33).
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
zatrudni:
– administratora sieci komputerowej w wymiarze 1/2 etatu;
– specjalistę ds. e-Dziennika w wymiarze 1/2 etatu;
– sprzątaczkę na 1/2 etatu od maja. Praca w godzinach popołudniowych.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 624 82 86.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni nauczyciela wspomagającego z uprawnieniami na pełen etat.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub przesłać na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1, ul. Wiczlińska 93, 81-577 Gdynia, z napisem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela”.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (ul. Morska 77)
zatrudni od nowego roku szkolnego 2019/2020:
– nauczyciela przedmiotów zawodowych.
– nauczyciela fizyki w wymiarze 9 h/tyg.
Dokumenty należy przesłać na e-mail: kadry.zshg@wp.pl z dopiskiem „Nauczyciel fizyki – oferta pracy”/„Nauczyciel przedmiotów zawodowych – oferta pracy” lub pocztą.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 620 12 89.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Jednostka Budżetowa
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia” na czas oznaczony 19.04.2019-31.10.2019 r.
Wykaz i szczegóły dostepne pod linkiem https://bit.ly/2TXO1YC.
Część jawna przetargu odbędzie się 16.04.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GCS do 16.04.2019 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia (al. Jana Pawła II 13a, tel. 785 174 719).
Metraż nieruchomości mającej być przedmiotem najmu zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wynajmowanej powierzchni za dodatkową opłatą, a także możliwość przedłużenia umowy na następny miesiąc za dodatkową opłatą.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich” na mocy Zarządzenia nr 629/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 22 marca 2019 r. przyznano dotację Stowarzyszeniu „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni, ul. Tatrzańska 35.
Kwota dotacji na realizację zadania w 2019 r.: 47 252,50 PLN. Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: nazwa i tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”. Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35. Liczba punktów: 76,33, miejsce w rankingu: 1.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta Gdyni wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Wzgórze Bernadowo oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Mały Kack jako działki nr: 3000/1, 3000/2, 3000/3, 3003/1, 3003/2, 3009/2, 3011, 3012, 3016, objęte księgą wieczystą GD1Y/00023873/5 oraz działki nr 3004/1, 3004/2, 3004/3, 3004/4, 3004/5, 3005, 3006, 3008/2, 3010 objęte księgą wieczystą GD1Y/00031612/7, działki nr 3002/2, 3002/3 objęte księgą wieczystą GD1Y/00103255/2 i działki nr 2990/2, 3013, 3014 objęte księgą wieczystą GD1Y/00014062/1 Sądu Rejonowego w Gdyni o łącznej pow. 40.037 m2, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 661/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.03.2019 r. wywieszono na okres 27.03-16.04.2019 r. Termin do złożenia wniosku o nabycie przez osoby, którym służy prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 wynosi 6 tyg. od dnia wywieszenia wykazu i upływa 7.05.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, z uwzględnieniem łączników: ul. Limbowej i ul. Sieradzkiej (przy ul. Lotników), wraz z tunelem pieszo-rowerowym w nasypie kolejowym w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp18
Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 10.00.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp13.
Termin składania ofert: 9.04.2019 r. godz. 10.00.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Zbożowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp22.
Termin składania ofert: 12.04.2019 r. godz. 11.00, w siedzibie ZDiZ, pok. 407 – sekretariat.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę ulicy Oficerskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp20
Termin składania ofert: 24.04.2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie ZDiZ, pok. 407 – sekretariat.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Źródło Marii w Gdyni – etap I i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp23
Termin składania ofert: 16.04.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie ZDiZ, pok. 407 – sekretariat.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp16.
Termin składania ofert: 9.04.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie ZDiZ, pok. 407 – sekretariat.


  • ikonaOpublikowano: 04.04.2019 09:48
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2019 10:15
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona