1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Gdynia w kwiatach - 2019

Maj jest miesiącem szczególnym, który napędza do działania. Biuro Ogrodnika Miasta właśnie od tego miesiąca, również pragnie zachęcić do dbania o wizerunek indywidualnej oraz wspólnej przestrzeni, która jest częścią naszego miasta.

Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, pragnących podzielić się efektem swoich wysiłków, pomysłami oraz zaangażowaniem, do wzięcia udziału w konkursie „Gdynia w kwiatach”.
W tym roku odbywa się on po raz 25. Tym razem zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach:
A. Zewnętrzne części budynków jednorodzinnych;
B. Zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.);
C. Nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna itp.);
D. Zewnętrzne części budynków użytku publicznego.
Ważne, by były one widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i innymi elementami architektury. Dodatkowym, nowym atutem branym pod uwagę w tym roku jest próba nawiązania do ogrodu rustykalnego, czyli wiejskiego, jak ogrody naszych babć, poprzez wykorzystanie typowych roślin oraz elementów wyposażenia dla ww. typu ogrodu.
Termin zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN konkursu „Gdynia w kwiatach 2019” organizowanego przez Gminę Miasta Gdyni

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora tj. Biurze Ogrodnika Miasta al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia, w wydaniu majowego „Ratusza”, a także na oficjalnej stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Organizator poinformuje na oficjalnej stronie internetowej a także poprzez informację w „Ratuszu”.

II. Cel i założenia konkursowe:

1. Zachęcenie mieszkańców do dbania o wizerunek otoczenia oraz miejsca;
2. Kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny, spójny, mogącej nawiązywać do otoczenia;
3. Poprawa estetyki Miasta poprzez upiększanie ogrodów, tarasów, otoczenia budynków, wejść, dachów, balkonów, okien oraz logii zdobiących przestrzenie publiczne;
4. Rozpowszechnianie wydarzenia w celu popularyzacji aranżowania przestrzeni.

III. Organizacja Konkursu:

1. Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdyni - Biuro Ogrodnika Miasta, Urzędu Miasta Gdyni przez powołaną Komisję Konkursową. Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Główny Specjalista w Biurze Ogrodnika Miasta, Hanna Niedźwiecka-Pasternak.
Pozostali członkowie Komisji Konkursowej:
Dorota Nelke – główny specjalista w Referacie Relacji z Mediami,
Małgorzata Omachel-Kwidzińska – kierownik Referatu Relacji z Mediami,
Kamil Złoch – Referat Relacji z Mediami
Zofia Halikowska – Biuro Ogrodnika Miasta
Patrycja Stefańska – Biuro Ogrodnika Miasta
Edyta Reguła – Biuro Ogrodnika Miasta
2. Zgłoszenia konkursowe będą rozpatrywane w czterech kategoriach:
A. Zewnętrzne części budynków jednorodzinnych;
B. Zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.);
C. Nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.)
D. Zewnętrzne części budynków użytku publicznego.
Zgłoszeń dokonują osoby w przypadku: 2A – Właściciele domów; 2B, 2C – Właściciele mieszkań, współwłaściciele, zarządcy obiektów, osoby w imieniu osób lub jednostek mających prawo do władania tym terenem (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe); 2D – Właściciele, zarządcy obiektów.
3. Dopuszczenie do konkursu leży w decyzji Komisji powołanej do jego przeprowadzenia. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu, w tym oceny prac konkursowych i rozstrzygnięć konkursu, podejmuje Komisja Konkursowa.

IV. Uczestnicy i zasady konkursu:

1. Konkurs obejmuje teren całego Miasta Gdynia.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w punkcie nr 2, ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury; do konkursu można zgłosić jeden adres ewidencyjny; w przypadku złożenia więcej zgłoszeń na jeden adres ewidencyjny, Komisja Konkursowa ma prawo wziąć pod uwagę tylko jedno zgłoszenie.
3. Dodatkowym, nowym atutem branym pod uwagę tym roku jest próba nawiązania do ogrodu rustykalnego, poprzez wykorzystanie typowych roślin oraz elementów wyposażenia dla ww. typu ogrodu.
4. Komisja Konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są ozdobą otoczenia w tym przestrzeni publicznej będącej ciągami komunikacyjnymi pieszymi i jezdnymi, placami miejskimi, skwerami, zieleńcami, parkingami, przystankami komunikacji miejskiej itp.
5. Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku, w szczególności od strony ulicy.
6. Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie pocztą elektroniczną formularza z danymi oraz zdjęciami o rozdzielczości maksimum 2480x3508 pikseli. Każdy zgłaszany do konkursu obiekt musi być sfotografowany przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe, maksymalna wielkość A4 (210x297 mm) oraz maksymalnie 4 szt. – lub na dowolnym nośniku elektronicznym. Na kuponach należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Brak numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu.
7. Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia lub wysłać e-mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl.
8. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.
9. Wyboru laureatów konkursu Komisja dokonuje według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji z przestrzeni publicznych. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
10. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (odbitek oraz plików zdjęciowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do konkursu.
11. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
12. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie IV, podp. 7. Regulaminu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest wymogiem uczestnictwa w konkursie „Gdynia w kwiatach 2019”.

V.Terminy:

1. Termin składania kuponów oraz zgłoszeń drogą elektroniczną upływa z dniem 23 sierpnia 2019 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na wydarzeniu „Dary Ziemi”. Program będzie dostępny na stronie www.daryziemi.com.

VI. Nagrody:

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1300 zł brutto każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 340 zł brutto. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
2. Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych, ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna Komisja Konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.

VII. Ochrona danych osobowych uczestników Konkursu:

1. Administratorem [ADO] danych osobowych uczestników Konkursu będzie Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel. +48 58 626 26 26.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: jak wyżej.
3. Cel przetwarzania: dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników, wydania nagród oraz jego promocji w środkach masowego przekazu i publikacjach Urzędu Miasta Gdyni.
Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie uczestnik odrębnie poinformowana/y.
4. Dane osobowe uczestnika – w tym wizerunek, mogą być upublicznione w środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Urzędu Miasta Gdyni. Odbiorcami danych osobowych w przypadku przyznania nagród dodatkowych będą poszczególne Rady Dzielnic Miasta Gdyni.
Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Nie przewiduje się również zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia, rozliczenia i kontroli Konkursu lub do momentu wycofania zgody.
7. Uczestnik ma prawo żądania uzyskania kopii swoich danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Żądanie usunięcia danych w trakcie konkursu będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w konkursie.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
9. Na podstawie art. 77 RODO uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

  • ikonaOpublikowano: 09.05.2019 14:37
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.09.2019 13:20
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona