Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1366 (1066) 2019-05-17 - 2019-05-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Wykaz nr 11/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 2004 o pow. 0,0091 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 6 czerwca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszono i umieszczono na stronie www.gdynia.pl/bip. Wykaz Nr 12/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda (bulwar Nadmorski) – część działki nr 2100 o pow.0.0300 ha, obręb nr 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony. Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 6 czerwca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 801/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 23 kwietnia 2019 r. na realizację zleconego zadania: GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności dotację na realizację w 2019 r. w wys. 18 664,00 zł przyznano organizacji pozarządowej: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 422, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 856/19/VIII/P, nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o pow. 249 m² z przeznaczeniem na działkę przydomową, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej, oznaczonej jako część działki nr 487, obręb 0017 Karwiny, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00005909/5.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 10.05.2019 r. do 30.05.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. A. Abrahama 64-70, oznaczonej jako działka nr 2046 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Abrahama 64-70, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 785/19/VIII/P z 16.04.2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 6.05.2019 r. do 27.05.2019 r.
***
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46)
poszukuje wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu dachu kościoła zabytkowego. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także uprawnienia budowlane. Informacje na temat zakresu prac uzyskać można w biurze parafialnym. Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz” na adres: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia.
***
Parafia pw. Św. Michała Archanioła (ul. Płk. Dąbka 1)
poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich i restauratorskich przy prospekcie organowym. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Wymagane doświadczenie przy realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych. Szczegółowy zakres prac uzyskać można w biurze parafialnym (tel. 58 665 00 63). Pisemne oferty (z kosztorysem) należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Ratuszu” na adres: Parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Dąbka 1, 81-107 Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Morskiej zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 9.05.2019 r. do 30.05.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie www.gdynia.pl/bip Wykaz nr 14/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 2737 o pow. 0.0070 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 31 grudnia 2019 r. Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 6 czerwca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 422, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 857/19/VIII/P, nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o pow. 13,8 m² z przeznaczeniem na Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, położonej przy ul. Jana Brzechwy, oznaczonej jako część działki nr 315, obręb 0017 Karwiny, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00111930/7. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 10.05 do 30.05.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.448.000 euro na modernizację zatok przystankowych w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Termin składania ofert: 21.05.2019 r. o godz. 11.00. Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 9.05.2019 r. do 30.05.2019 r.
***
Dyrektor PPNT Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko od Inspektora do Specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjnym.
Pełna wersja ogłoszenia w BIP: https://www.gdynia.pl/bip/ogloszenia-o-naborze,1386/sprostowanie,537458. Dokumenty należy składać osobiście bądź przesyłać pocztą do 24.05.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się 11 lipca 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 5 lipca 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Hutniczej „11 CE” (Krzywoustego), oznaczonej jako działka nr 1067, obręb 0010_Chylonia, o pow. 1326 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00116049/9.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 8 lipca 2019 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 10 lipca 2019 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 7.05.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu lub pod numerami telefonów: 58 668 85 16, 58 668 89 40, a także na www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 lipca 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Wzgórze Bernadowo o pow. 40037 m2, ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1156 m2; ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2 i ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 8.05.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip Wykaz nr 13/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 2827 o pow.0.0174 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 17 maja do 6 czerwca 2019 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni zatrudni inspektora w dziale inżynierii transportu zespół d/s oświetlenia (1 etat).
Wymagane wykształcenie wyższe techniczne. Doświadczenie zawodowe w branży związanej z elektrycznością, udokumentowane minimum rocznym stażem pracy.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 24.05.2019 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora w dziale inżynierii transportu”.
Szczegóły pod nr. tel. 58 764 40 11.
  • ikonaOpublikowano: 16.05.2019 09:43
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.05.2019 10:42
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona