1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Ławnicy sądowi poszukiwani

Ruszył nabór na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Termin zgłoszeń upływa 1 lipca. Do tego czasu należy również wykonać badania i uzyskać stosowne zaświadczenia.
Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni wybierze 65 ławników: 12 do do Sądu Okręgowego w Gdańsku (w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) oraz 43 do Sądu Rejonowego w Gdyni (w tym 30 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można otrzymać w Informacji UM i w Biurze Rady Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 107). Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.
Kartę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca (30 czerwca przypada w niedzielę) do: Biura Rady Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 107 (I piętro) – osobiście w godz. 8.00-16.00 albo złożyć w Kancelarii Ogólnej UMG w godzinach urzędowania lub wysłać za pośrednictwem poczty (pamiętając, że liczy się data wpływu korespondencji).
Pełny tekst na www.gdynia.pl/bip.

ikona