1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 24 czerwca 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Wielkopolskiej „98-100” o pow. 353 m2; ul. Miegonia 10D pow. 652 m2; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kaczewskiej 4A o pow. 68 m2, ul. Płk. Dąbka 80 o pow. 394 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2, ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 28.05.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, gdynia.pl/bip. Powyższe informacje można również uzyskać pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Morskiej w Gdyni obręb Grabówek, stanowiącej działkę nr 299 o pow. 109 m2, przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00001140/8. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 884/2019/VIII/P, wywieszony został na okres od 17.05.2019 r. do 28.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Gdyni obręb Działki Leśne, stanowiącej działkę nr 1183 o pow. 80 m2, przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00009529/5. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 963/2019/VIII/P, wywieszony został na okres od dnia 30.05.2019 r. do 12.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej w Gdyni obręb Dąbrowa, stanowiącej działkę nr 2457/2 o pow. 64 m2, przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00026558/2. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 962/2019/VIII/P, wywieszony został na okres od dnia 30.05.2019 r. do 12.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 935/19/VIII/O z 28 maja 2019 r. w ramach konkursu dot. wsparcia realizacji zadania publicznego „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością” przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Wolontariusz osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 40.000 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej w Gdyni obręb Dąbrowa, stanowiącej działkę nr 2457/1 o pow. 20 m2, przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00026558/2. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 961/2019/VIII/P, wywieszony został na okres od 30.05.2019 r. do 12.07.2019 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o umorzeniu postępowania.
Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1474 z poźn. zm.), zawiadamiam, że 28.05.2019 r., na wniosek inwestora została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.4.2018.KS-504/dz.417-węzeł integracyjny, o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, jako zarządcy drogi, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach: obręb 0010, Chylonia: 40, 39, 37, 333, 334, 344, 345, 349/1 (349), 349/2 (349), 350/1 (350), 350/2 (350), 352, 351, 353, 375, 385, 381, 380, 343/1 (343), 392, 396, 404, 346, 536, 601, 593, 211, 212, 213, 214, 409, 413, 417, 418, 652, 491, 498/1 (498), 541, 542, 550/7 (550/3), 550/9 (550/6), 537/3, 538/3, 543/2, 543/1, 595, 596, 538/2, 537/1, 540, 550/1, 539, 551, 617/1, 617/2 (617), 635, 651/1, 651/2 (651), 636, 637, 638, 615, 616, 403, 348, 340, 416, 456, 465, 479, 550/8 (550/3), 550/10 (550/6), 550/4, 550/5, 537/2, 538/1, 339, 338, 412, 552, 370, 361, 379, 343/2 (343), 426, 594, 495, 484, 485.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno- Budowlany, pokój 320 (tel. 58 668 24 11) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia tj. 30.05.2019r. ostateczny termin do złożenia odwołania upływa 14.06.2019 r.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy (t.j.Dz.U. z 2018r., poz.1474 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 28.05.2019 r. nr 965/19/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 82,5 m2, obejmującej część działki nr 222, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1 maja 2020.
Wykazy wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 30.05.2019 r. do 19.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Wykaz Nr 17/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – działka nr 3041 o pow. 0,1426 ha, obręb nr 0026 Śródmieście, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 7 czerwca 2019r. do dnia 27 czerwca 2019r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Gdyni obręb Działki Leśne, stanowiącej działkę nr 1184 o pow. 11 m2, przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00009529/5. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 964/2019/VIII/P wywieszony został na okres od 30.05.2019 r. do 12.07.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp40
Termin składania ofert: 17.06.2019 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na ciekach zlokalizowanych na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp33
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni ,
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w ZMHT
przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 7.06.2019 r. do 27.06.2019 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 13
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji dziedzińca B oraz wschodniej budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13. Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach oraz stosowne uprawnienia. Uproszczoną specyfikację zamówienia można uzyskać w biurze administratora nieruchomości ADA DOM S.C. ul. Starowiejska 45 pok. 201 w Gdyni w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.30, środa 9.00-16.30, tel. 58 6200367, 503 322 870. Pisemne oferty należy składać w siedzibie ADA DOM S.C. adres j.w. w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
zatrudni pracowników na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania (3 etaty).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 19.06.2019 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Kontroler SPP.”
Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach pod nr. tel. 58 764 40 11.
Szczegóły i wymagane dokumenty na www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres xlogdynia@gmail.com do 14.06.2019r. Szczegóły na BIP szkoły.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
informuje wolnym stanowisku pracy: administrator e-Dziennika w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 58 624 82 86 lub osobiście.
***
Szkoła Podstawowa nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni sprzątaczkę na ½ etatu. Zgłoszenia (CV) można złożyć osobiście lub przesłać na adres mailowy sp40@poczta.fm.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 623 25 88.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni od 1 września 2019 r.:
nauczyciela fizyki w wymiarze 1 etatu,
nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych w wymiarze 1 etatu.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub na adres: zschie@zschie.pl.
Kontakt tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2019 09:32
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.06.2019 09:49
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona