1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej” na działkach nr: 2089, 2085, 2087, 2069, 2102, 2091, (2095*), 2120/4, 2104/1, 2070, (2103*), (1976*), obręb Orłowo 0022
* działki objęte projektem podziału
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Orłowo- 0022, miasto Gdynia
– dz. 2095 podzielona na dz. 2095/1 oraz 2095/2,
– dz. 2103 podzielona na dz. 2103/1 oraz 2103/2,
– dz. 1976 podzielona na dz. 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/5 oraz 1976/6
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 322 (tel. 58 668 84 15), poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1171/19/VIII/R z 23.07.2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.10.2019 r. do 31.10.2021 r. Przewidywana kwota dotacji wynosi:
– do 5 887 zł w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
– do 23 550 zł w okresie od 1.01. do 31.12.2020 r.
– do 19 625 zł w okresie od 1.01. do 31.10.2021 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach www.gdynia.pl, www.mopsgdynia.pl oraz na tablicach ogłoszeń w MOPS i GCOP w Gdyni.
Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl w terminie do 5.09.2019 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej do 6.09.2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronach www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Marszałka Piłsudskiego 40-42, oznaczonej jako działki: nr 529, nr 530, nr 531 obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez Wspólnotę Mieszkaniową celem poprawienia funkcjonalności nieruchomości w tym miejsca postojowe.
Wykaz, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1221/19/VIII/P z 13.08.2019 r., wywieszono na okres od 16 sierpnia do 6 września 2019 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża, oznaczonej jako działka nr 1859, obręb 0026(Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej.
Wykaz, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1204/19/VIII/P z 6.08.2019 r., wywieszono na okres od 12 sierpnia 2 września 2019 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej „66”, oznaczonej jako działka nr 986/3, obręb 0019_Mały Kack, o powierzchni 610 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00024645/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 1202/19/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1202/19/VIII/P z 6.08.2019 r., wywieszony został na okres od 7 do 28.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości: boks garażowy nr 10 przy ul. Gen. Maczka, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju nr 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na okres 21 dni od 8 do 29.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej zespołem garażowym przy ul. Kopernika stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju nr 428 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na okres 21 dni od 16.08. do 6.09.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wycofaniu ustnego nieograniczonego przetargu na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej boksem garażowym nr 153 przy ul. Śląskiej 51, który miał się odbyć 3 września 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazów:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1205/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.08.2019 r. - nieruchomości położonej przy: ul. Legionów 59-61 o pow. 1188 m², obejmującej części działek: nr 927, nr 931 oraz działki nr 929 i nr 930 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, na zagospodarowanie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe celem poprawy funkcjonalności nieruchomości;
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1206/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.08.2019 r. - nieruchomości położonej przy ul. Legionów o pow. 12 m², obejmującej części działek nr 927 i nr 931 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na osłonę do gromadzenia odpadów stałych;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od 7 do 28.08.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 w Gdyni – etap 1.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp62.
Termin składania ofert: 26.08.2019 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok. 407 – sekretariat.
***
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty o wartości szacunkowej do 30 tys. euro, na wykonanie prac remontowych: odnowa powłok malarskich w pomieszczeniach budynku DPS przy ul. Pawiej 31.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.gdynia.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej,1088.
Termin składania ofert do 12 września 2019 r. w siedzibie zamawiającego.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43
informuje, że do 30 sierpnia 2019 roku trwa rekrutacja na wolne miejsca pracy:
pomocy kuchennej w wymiarze 0,5 etatu,
kucharki w wymiarze 0,75 etatu,
sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. 58 625 57 09 lub osobiście w siedzibie szkoły przy ul. Porębskiego 21.
***
Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących
ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki w wymiarze 0,5 etatu (umowa o pracę) oraz w wymiarze 1 etat (umowa na zastępstwo z opcją zatrudnienia na stałe). Praca od 2 września 2019 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Władysława IV 54) do 30.08.2019 r. do godz. 12.00.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 3/4 oraz 1/2 etatu.
Informacje można uzyskać pod nr. telefonu 58 629 12 69, wew. 18.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26).
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
zatrudni od 1 września pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Rozewska 33) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 623 25 88 lub mailem sp40@poczta.fm.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
zatrudni od 1.09.2019 r. nauczyciela biologii i informatyki w pełnym wymiarze godzin.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Rozewska 33) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Kontakt pod nr. tel. 58 623 25 88, mail: sp40@poczta.fm.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni specjalistę ds. finansowo-księgowych (wykształcenie średnie ekonomiczne) w pełnym wymiarze godzin. Praca na czas określony od 1 września 2019 r.
Kontakt pod nr. tel. 58 620 12 89, mail: kadry.zshg@wp.pl.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:
sekretarki
nauczycieli: biologii, fizyki, przedmiotów zawodowych fryzjerskich, przedmiotów zawodowych odzieżowych
Kontakt pod nr. tel. 58 622 26 24.
***
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje do Wydziału Inwestycji kandydatów na stanowisko
głównego specjalisty w Referacie Realizacji Inwestycji - oferta nr 1
od podinspektora do głównego specjalisty
głównego specjalisty w Referacie Realizacji Inwestycji – oferta nr 2
od podinspektora do inspektora w Referacie Uzgodnień
Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się na stronach:
www.gdynia.pl/oferta1
www.gdynia.pl/glownyspecjalista
www.gdynia.pl/oferta2
www.gdynia.pl/odpodinspektoradoinspektora
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 3 września 2019 r. na adres:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.