1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Przed XI sesją Rady Miasta

28 sierpnia o godz. 12.00 rozpocznie się XI sesja Rady Miasta. Głosowane będą projekty uchwał w sprawach:
– uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (załącznik dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl),
– uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku (załącznik dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl),
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
– ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku,
– wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni,
– wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maczka 1 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 1 z siedzibą w Gdyni,
– wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni,
– wyodrębnienia Klubu 1,2,3 przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni i Klubu Samopomocy w Zespole ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych przy ul. Chrzanowskiego 14/2 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Centrum Samopomocy w Gdyni,
– utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,
– ustalenia zasad korzystania z obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
– upoważnienia dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdynia  do podejmowania czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,
– zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,
– określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni,
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni,
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni,
– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych działających w ramach zadań własnych gminy i powiatu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. J. Dąbrowskiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej w Gdyni przy ulicy J.Bema,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 24,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 3A,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  położonej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 83A.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Platynowej i ul.  Godebskiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej.
– wyrażenia zgody na przekazanie w ramach należnego odszkodowania nieruchomości zamiennej (1 działka),
– wyrażenia zgody na przekazanie w ramach należnego odszkodowania nieruchomości zamiennej (8 działek),
– wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 11 w kl. 43, nr 17 w kl. 45, nr 17 w kl. 47A, nr 20 w kl. 47B położonych Gdyni przy ul. Morskiej 43-47,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 115,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej 9, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 89,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Żurawiej,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Wzgórze Bernadowo),
– wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Leszczynki)
– skarg Pana SB na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
– skargi Pana JC na Prezydenta Miasta Gdyni,
– skargi Pana MM na działalność Naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
– pisma Pana AP dotyczącego skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 51 w Gdyni, jaką złożył w maju 2018r.,
– petycji Stowarzyszenia Nasze Orłowo, Samorządów Uczniowskich: IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Technikum Ekonomicznego w Gdyni oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni dotyczącej zwiększenia w Orłowie częstotliwości kursów środków komunikacji miejskiej tj. linii trolejbusowych numer 31 i 21 oraz linii autobusowej nr 134,
– nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej położonej na terenie Miasta Gdynia,
– nadania nazwy placowi położonemu na terenie Miasta Gdynia.
Szczegóły i projekty uchwał znajdują się na www.gdynia.pl/bip.