1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Przed XIV sesją Rady Miasta Gdyni

27 listopada o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XIV sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi;
– zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej;
– ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Cumowników;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Wejherowska 44;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 173;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 170C;
– wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w kl. 83, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Gedymina i ul.Płockiej 35;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej;
– likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów;
– skargi Pani ME na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 „Bajkowa Kraina”;
– skargi Pana WK na działalność Prezydenta Miasta w zakresie niepodejmowania działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej, będącej jego własnością, nieruchomość położoną w Gdyni;
– skargi Pani KK i AKR na działalność pracowników Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Spraw Społecznych z 30 września 2019 r.;
– petycji Stowarzyszenia Nasze Orłowo w sprawie objęcia całego terenu dzielnicy Orłowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
– petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Gdyni dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym.
– skargi Pana TO na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Projekty uchwał na www.gdynia.pl/bip.