1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro na zagospodarowanie terenu
zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp90.
Termin składania ofert: 20.01.2020 r. o godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok.
407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego znajdującej się na III piętrze przy pok. 342, wykazu nieruchomości położonej przy
ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0010, Chylonia nr 962, 967, 969, 971 łącznego obszaru 8569 m2, objęta jest księgą wieczystą KW GD1Y/00030742/0.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1736/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.12.2019 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 3.01.2020 r. do 24.01.2020 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro na przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez ulicę Morską w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp93.
Termin składania ofert: 20.01.2020 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok.
407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze,
budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego
załącznik do Zarządzenia nr 1795/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.12.2019 roku -
nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego o pow. 405 m², obejmującej część
działki nr 1221/4 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony,
w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń ozdobną
(ekologiczno-krajobrazową), pomieszczenia gospodarcze.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 8.01.2020 r. do 29.01.2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Informacje można uzyskać pod nr. tel. 58
629 12 69 wew. 18.
Szczegóły w BIP. Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni na zastępstwo pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz pracownika obsługi – etat łączony: 3/4 etatu – sprzątaczka i 1/4 etatu strażnik ruch drogowego.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, świadectwa szkolne należy składać w sekretariacie
szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52
zatrudni pomoc nauczyciela do dziecka z niepełnosprawnością w wymiarze 3/4 etatu (30 godzin tygodniowo).
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Szczegóły oferty do uzyskania pod nr. tel. 58 663 79 88.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
zatrudni nauczycieli do nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Branżowej I stopnia przedmiotów: j. polskiego, j. angielskiego, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z 23.07.2019 r., Prezydenta
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Łucyk, została wydana 30.12.2019 r., decyzja nr RAAIII.6740.8.3.2019.
MS-948/droga o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej” na działkach nr (w nawiasach podano numery działek przed podziałem): 2089, 2085, 2087, 2069, 2102, 2091, (2095*), 2120/4, 2104/1, 2070, (2103*), (1976*), obręb 0022 Orłowo.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 322 (tel. 58 66 88 415)
w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-
12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który
wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Zarządzeniem Nr 1763/19/VIII/O z 23 grudnia 2019 r. powołał na okres 4 lat Powiatową Społeczną
Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni w następującym składzie:
1. Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia,
2. Elżbieta Gurska – Prezes Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i
Przyjaciół „Effetha”,
3. Danuta Kłopocka – Prezes Zarządu ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi
zaburzeniami rozwoju,
4. Kordian Kulaszewicz – Prezes Zarządu Fundacji Adaptacja,
5. Mariusz Rozborski – Prezes Zarządu Fundacji Prosto z Serca.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu przy ul. Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu
na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 10.01.2020 r. do 30.01.2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni od 3.02.2020 r. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela-wychowawcę do świetlicy.
Zgłoszenia (CV) można złożyć osobiście lub przesłać na adres szkoły: sp40@poczta.fm.
Kontakt tel. 58 623 25 88.