1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów (cz. działki nr 1050 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 112,5 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (3 lata), jako załącznik do Zarządzenia nr 1940/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.02.2020 r., z przeznaczeniem na działkę przydomową.
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (cz. działki nr 3321 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 396 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, jako załącznik do Zarządzenia nr 1941/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.02.2020 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (rekreacja, zieleń).
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego/Sportowa (działka nr 182 i cz.dz. nr 180 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o powierzchni 830 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31.12.2020 r., jako załącznik do Zarządzenia nr 1942/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.02.2020 r. z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 7.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 424 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1909/20/VIII/P z 28.01.2020 r.) nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Amona, o powierzchni 240 m2, oznaczonej jako część działki nr 1711 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00024564/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na działkę przydomową – na rzecz osoby fizycznej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 3.02.2020 r. do 24.02.2020 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

***
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
zatrudni pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy od zaraz.
Zgłoszenia: Cmentarz Witomiński (ul. Witomińska 76) lub cmentarz komunalny w Kosakowie (ul. Rzemieślnicza 26C) albo mailowe: biuro@zck.pl.
Kontakt tel. 58 660 89 50 lub 58 679 13 07.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 6 marca 2020 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 2 marca 2020 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym wybranej przez siebie nieruchomości oraz z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Leszczynki 175 pow. 700 m2, ul. Pustej 7B o pow. 472m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2 i ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” w dniu 30.01.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu oraz dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.poz. 65) odwołuje przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 14 lutego 2020 r. o godz. 10.00, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej 9, oznaczonej jako działki nr 2211, 2212, 2213, 2217, 2216 i 2218, obręb 0022_Orłowo, o łącznej powierzchni 2.539 m2, objętej księgami wieczystymi nr GD1Y/00023669/2, GD1Y/00115619/9.
Powód odwołania przetargu:
29 stycznia 2020 r. doręczone zostało Gminie Miasta Gdyni zawiadomienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o terminie rozprawy w sprawie ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr IX/263/19 Rady Miasta Gdyni z 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka. W granicach zaskarżonego planu miejscowego usytuowana jest nieruchomość oznaczona jako działki nr 2211, 2212, 2213, 2217, 2216, 2218, obręb 0022_Orłowo (położona przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni). Termin rozprawy wyznaczony został na dzień 25 marca 2020 r. Z uwagi na zbliżający się termin rozprawy zasadne jest odwołanie przedmiotowego przetargu do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny.
Informacje nt. nieruchomości i przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 318 na III piętrze w godz. 8.00-16.00, tel. 58 668 85 16, 58 668 85 15, 58 668 89 39.
Informacja o odwołaniu przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl, wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przy pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 oraz w „Gazecie Wyborczej”.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1920/20/VIII/R z 4.02.2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących bezdomnymi.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi:
a. do 297 000,00 zł w okresie od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
b. do 540 000,00 zł w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
c. do 540 000,00 zł w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
d. do 135 000,00 zł w okresie od 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2020 r. do 31.03.2023 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 28 lutego 2020 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 2 marca 2020 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni 2 sprzątaczki, magazyniera oraz 3 portierów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 68 91.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni od 2.03.2020 r. w pełnym wymiarze godzin pracy kierownika administracyjno-gospodarczego.
Zgłoszenia (CV) można złożyć osobiście lub przesłać na adres szkoły: sp40@poczta.fm,
tel. 58 623 25 88.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni specjalistę ds. księgowości w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu.
Więcej informacji: BIP UM Gdynia – jednostki samorządowe – Szkoła Podstawowa nr 35 (praca).

***
Dyrektor Przedszkola nr 8 (ul. Kapitańska 15)
zatrudni od 1.03.2020 specjalistę do spraw kadr. Umowa na czas określony (zastępstwo), w wymiarze 0,125 etatu (5 godz./tyg).
Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
CV należy przesyłać na adres mailowy: dyrektor@przedszkole8.pl.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej Towarzystwo Miłośników Gdyni.
Wykaz wywieszono na okres od 5.02.2020 r. do 26.02.2020 r.

***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w niepełnym wymiarze godzin).
Szczegóły pod nr. tel. 58 669 97 42, 58 669 97 32.

  • ikonaOpublikowano: 13.02.2020 09:23
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.02.2020 11:13
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona