1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 62 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.: Dz. U. 2019 poz. 1527, 1716, 1495) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni.
1. Konsultacje społeczne odbywają się w okresie od 5.03 do 26.03.2020 r.
2. Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gdyni jest dostępny:
2.1. w Biuletynie Informacji Publicznej - www.gdynia.pl/bip (zakładka „Inne” – Komunikaty);
2.2. w miejskim portalu internetowym www.2030.gdynia.pl;
2.3. w biuletynie Ratusz;
2.4. w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
3. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii na temat planu:
3.1. ustnie do protokołu w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
3.2. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.
Forma elektroniczna formularza jest dostępna pod adresem - www.gdynia.pl/bip (zakładka „Inne” – Komunikaty),
4. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdynia oraz na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 173, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1600/2 obręb 0025 Redłowo, o powierzchni 1184 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2064/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 03.03.2020 roku, wywieszony na okres 21 dni, od 10.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w niepełnym wymiarze godzin).
Kontakt tel. 58 66 997 42, 58 669 97 32.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.350.000 euro na odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp11
Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26
zatrudni od zaraz nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze godzin.
Szczegóły pod nr. tel. 58 620 66 64.
***
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni od 1 września 2020 r. nauczyciela fizyki na pełen etat (18/18).
CV z listem motywacyjnym należy wysyłać na adres: sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji lub składać osobiście w sekretariacie (ul. Kopernika 34).
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki w wymiarze ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl do 20.03.2020 r.
***
Dyrektor ZSCHiE
zatrudni specjalistę ds. księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy lub w części etatu (minimum 1/2 etatu).
Zgłoszenia (CV) złożyć można osobiście lub przesłać na adres szkoły: sekretariat@zschie.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni pilnie sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu. Praca w godzinach popołudniowych.
Osoby zainteresowane mogą przesyłać oferty na adres: sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl
W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji”.
***
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych
zatrudni pracowników gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy od zaraz.
Zgłoszenia: Cmentarz Witomiński (ul. Witomińska 76) lub cmentarz komunalny w Kosakowie (ul. Rzemieślnicza 26C) albo mailowe: biuro@zck.pl.
Kontakt tel. 58 660 89 50 lub 58 679 13 07.
***
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. Legionów 27)
zatrudni nauczyciela chemii w pełnym wymiarze czasu pracy.
Termin składania ofert do 20 czerwca do godz. 14.00.
Kontakt tel. 58 622 18 33, nr. wewn. 41, 31, 33.
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie, pocztą lub mailowo: sekretariat@lo3.gdynia.pl.
***
I Akademickiego Liceum Ogólnokształcące (ul. Narcyzowa 6)
zatrudni od 1 września 2020 r. na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu nauczyciela języka hiszpańskiego.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub przesłać mailowo: sekretariat@1alo.org do 30 kwietnia 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, ul. J. Ejsmonda, al. Zwyciestwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku oraz przy al. Jana Pawła II przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 lipca 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, w drodze dwuetapowego przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy), stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2062/20/VIII/P z 3.03.2020 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.03.2020 roku do 26.03.2020 roku.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem z przeznaczeniem na wypożyczalnię leżaków oraz prowadzenie dwóch punktów toalet, na czas oznaczony od 10.04.2020-31.10.2020 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy od 3.03.2020 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych, które dostępne będą po 24.03.2020 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
Wykaz szczegółowy wraz ze szczegółową specyfikacją znajduje się pod linkiem https://bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-gdynia-przeznaczonych-do-oddania-w-najem,547866?mode=preview&lang=pl&nocache=1583241592.
***
Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 15 maja 2020 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 11 maja 2020 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1 156 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1 359 m2; ul. Płk. Dąbka „1C” pow. 1 345 m2; ul. Bydgoskiej o pow. 1 209 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2 i ul. Afrodyty 14 o pow. 821 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 9.03.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu lub dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
  • ikonaOpublikowano: 12.03.2020 11:18
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.03.2020 11:42
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona