1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Jak zagospodarować deszczówkę?

Wody opadowe i roztopowe utraciły dotychczasowy status ścieków, odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni, (również z oczyszczalni przydomowej) jest niedozwolone.
W przypadku budynków jednorodzinnych lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, zaleca się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, ogrodów deszczowych lub do zbiorników retencyjnych.
Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o pow. 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać ok. 360 l wody. Warto ją wykorzystać np. do podlewania ogrodu. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale także bardzo oszczędne. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go z nią. Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy zasilać nią nie tylko ogród, ale także wykonać specjalną instalację, dzięki której jej zapasy gromadzone w zbiorniku posłużą choćby do spłukiwania wody w toalecie. Takie rozwiązania stosuje się już w nowobudowanych budynkach wielorodzinnych.