1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Nowe zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r., wprowadzone zostały nowe zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia. W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad, rozszerzona została m.in. grupa budynków, na które można uzyskać dotację o budynki figurujące w gminnej ewidencji zabytków.
W roku bieżącym wnioski o udzielenie z budżetu gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni można składać w terminie do 31 maja 2020 r. na ten rok. W 2021 r. termin składania wniosków będzie do 10 stycznia 2021 r.
Budynki i obiekty, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni, podzielone są na trzy grupy o różnym statusie ochrony, zakresie prac, jaki może być dotowany i wysokości dotacji (patrz tabela):
– do Grupy 1 należą: budynki i obiekty lub ich części wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
– do Grupy 2 należą: budynki i obiekty objęte indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków.
– do Grupy 3 należą: budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowane przed 1989 r. oraz budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Rodzaj zabytku Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją Wysokość dotacji
Grupa 1 Budynki i obiekty lub ich części, wpisane indywidualnie do rejestru zabytków Wszelkie prace związane z  trzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku 75%
Grupa 2 Budynki i obiekty objęte indywidualnie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej 50%
Grupa 3 Budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia uznanego za Pomnik Historii, zbudowane przed 1989 r. Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej 30%
Grupa 3 Budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków Prace konserwatorskie przy elewacjach budynków 30%

W przypadku występowania na elewacjach budynku z Grupy 2 lub 3 historycznych, szlachetnych wypraw tynkarskich (czyli mających indywidualny kolor, strukturę i fakturę), okładzin kamiennych, ceglanych lub ceramicznych, albo metalowych lub drewnianych detali architektonicznych, powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie, które mają być poddane konserwacji, można ubiegać się o dofinansowanie tych prac w wysokości 75%.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki/dotacje w zakładce „Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach”. Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 342, 58 66 88 343, mail: zabytki@gdynia.pl.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 14.05.2020 10:48
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.05.2020 10:48
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona