1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Kto zaprojektuje kolejny gdyński woonerf?

Gdynia konsekwentnie podejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Na terenie dzielnic wprowadzane są nowe organizacje ruchu, strefy tempo 30 oraz elementy infrastruktury drogowej np. w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Rok temu na ul. Abrahama uruchomiono nowoczesną strefę współdzieloną. Rozwiązanie to funkcjonuje w modelowy sposób. Dlatego też zdecydowano się na utworzenie kolejnego woonerfu, tym razem na Pustkach Cisowskich-Demptowie.
Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej strefy przyjaznej pieszym na ul. Pawiej (na odcinku od ul. Bławatnej do numeru 24-24a). Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania.
W istniejącej koncepcji nowego woonerfu szczególny nacisk położono na konieczność wykonania zmiany organizacji ruchu oraz korektę geometrii ul. Pawiej (na odcinku od ul. Bławatnej do numeru 24-24a). Wg założeń projekt ma także zapewnić dodatkowe rozwiązania wzbudzające poczucie, że przestrzeń jest dedykowana pieszym. Projektant może zrezygnować ze stosowania konwencjonalnych form organizacji ruchu, np. podziału infrastruktury na część dla pieszych i pojazdów, progów zwalniających, znaków poziomych, sygnalizacji świetlnej.
Inżynierowie z ZDiZ przygotowali również inne wytyczne w zakresie wkomponowania w strefę woonerfu miejsc postojowych. Mają być one rozproszone po całej długości strefy, po obu stronach ulicy, w bezpiecznej odległości od istniejącego tam drzewostanu. Powinny współtworzyć naturalne przeszkody.
Kolejna wytyczna do stworzenia projektu woonerfu dotyczy estetyki całego terenu. Nowo projektowana zieleń ma maksymalnie przylegać do istniejącego drzewostanu i zwiększać obszar bioretencji. Kształty zieleńców powinny być obłe, nieregularne, imitujące ogród na jezdni. Zieleńce powinny być jednocześnie przeszkodami, które uniemożliwią i zniechęcą kierowców do parkowania na ich obszarze.
Odwodnienie woonerfu ma odbywać się powierzchniowo, przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub istniejących i nowo projektowanych terenów zielonych. Nawierzchnie oraz ich konstrukcja mają zapewnić retencję wód opadowych do gruntu.
Na oferty gdyński ZDiZ czeka do 27 maja do godz. 11.15.
Szczegóły tu: https://bit.ly/2ZhpzCY.