1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Piszesz pracę dyplomową o Gdyni? Zgłoś się do konkursu!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca dyplomowa inżynierska lub magisterska oraz praca dyplomowa doktorska.
W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m.in. na:
– możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
– twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
– innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
– aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach:
I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych – do 30.09.2020 r.
II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada 2020 r.
III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród – do 15 grudnia 2020 r.
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody w wys. 5 000 zł.
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między 1 stycznia 2015 r. a 30 września 2020 r.
Prace konkursowe (w wersji drukowanej oraz elektronicznej (PDF)) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do 30 września 2020 r. na adres: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia, Wydział Strategii, z dopiskiem „Konkurs – praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.