Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Zgłoś się do pracy w obwodowej komisji wyborczej

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku poszukuje chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na obszarze miasta Gdyni.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
Aby wziąć udział w pracy w obwodowej komisji wyborczej należy wypełnić zgłoszenie oraz niezwłocznie przesłać je skanem do Urzędu Miasta Gdyni na adres: wydz.organizacyjny@gdynia.pl lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na adres: slupsk@kbw.gov.pl.
Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku: slupsk.kbw.gov.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
– jest obywatelem polskim;
– najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
– stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa pomorskiego.
– nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety w pierwszej turze wyborów wynosi:
– dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
– dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
– dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

ikona