1422 (1122) 2020-09-11 - 2020-09-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 13 listopada 2020 roku o godz. 10.00, w sali „E”, w budynku III, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 5 listopada 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przetargu będzie można nabyć następującą nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej / Chwarznieńskiej, obręb 0011_Chwarzno - Wiczlino: działka nr 3829 o pow. 2964 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości. Uwaga! W przypadku współwłasności nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 3 listopada 2020 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, 9 listopada 2020 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 2.09.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema.
Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na www.investgdynia.pl, pod nr. tel. 58 668 89 38, 58 668 85 16 lub pisząc na adresy e-mail: m.domrazek@gdynia.pl, p.siwinski@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 20 października 2020 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej, w budynku II, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 9 października 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy ul. Hutniczej, obręb 0010_Chylonia: działka nr 745 o pow. 767 m2, działka nr 812 o pow. 293 m2, działka nr 813 o pow. 601 m2 i przy ul. Powstania Wielkopolskiego, obręb 0025_Redłowo: działki nr 1391, 1394 o łącznej pow. 86 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 7 października 2020 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, 14 października 2020 r. o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 2.09.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema.
Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl., dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 85 32, 58 668 85 16 lub pisząc na adresy e-mail: i.slajkowska@gdynia.pl, p.siwinski@gdynia.pl.
***
Prace konserwatorskie przy zabytkach
w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10 Lutego 30 poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji ściany frontowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach. Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 600 396 643 i w siedzibie administratora: LIDER Zarządzanie Nieruchomościami, 8 1-356 Gdynia, ul. Starowiejska 17/1 A, pisemne oferty należy składać w siedzibie administratora w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie klubu Samopomocy dla osób z Afazją”.
Na mocy Zarządzenia nr 2654/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni 1 września 2020 r.:
zadanie „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z Afazją” powierzono organizacji pozarządowej: Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”, która z liczbą punktów: 86,83 zajęła I miejsce w rankingu.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w terminie od 8.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 44 820,00 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 2655/20/VIII/R z 1.09.2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi:
a. do 111 375,00 zł w okresie 15.10-31.12.2020 r.
b. do 1 024 650,00 zł w okresie 1.01-31.12.2021 r.
c. do 1 212 750,00 zł w okresie 1.01-31.12.2022 r.
d. do 2 791 800,00 zł w okresie 1.01- 31.12.2023 r.
e. do 2 791 800,00 zł w okresie 1.01-31.12.2024 r.
f. do 2 093 850,00 zł w okresie 1.01- 30.09.2025 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 15.10.2020 r. do 30.09.2025 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do dnia
25 września 2020 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do dnia 28 września 2020 r. w sekretariacie MOPS
w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul. Bema wywieszono i umieszczono na stronie www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz nr 18/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Puckiej - część działki nr 37 o pow. 11.075 m2, obręb nr 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 11 września 2020 r. do 1 października 2020 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu (ul. Kołłątaja 1) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. 11.09-1.10.2020 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 51
zatrudni nauczyciela fizyki w wymiarze 4/18 w roku szkolnym 2020/2021.
Kontakt tel. 58 621 72 24, mail: sekretariat@sp51.gdynia.pl.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
zatrudni na zastępstwo nauczyciela j. polskiego w pełnym wymiarze godzin.
Zgłoszenia (CV) można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na maila: ckziu1@ckziu1.gdynia.pl
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.