1443 (1143) 2021-02-26 - 2021-03-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3333/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 lutego 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 19 m² położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 18-20, oznaczonej jako część działki nr 680 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00006542/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Komandorska 18-20 na zagospodarowanie terenu - punkt selektywnej zbiórki odpadów.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 19 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3338/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 lutego 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 173 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako część działki nr 282/2 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00024371/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz osoby fizycznej na zagospodarowanie terenu - zieleń.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 19 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zm.: Dz. U. 2019 r. poz. 2020), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. - sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdyni.

Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w kancelarii przy ul. 10 Lutego 24 oraz za pośrednictwem systemu informatycznego na stronie www.witkac.pl.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na kopercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. - sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Gdyni.

Pełną treść ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,w serwisie www.witkac.pl oraz na tablicy w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Skróconą treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w biuletynie Ratusz. Informacji udziela: Agata Madejska - Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, pokój 515, tel. 58 668 84 78.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 19 kwietnia 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14280 m2, ul. Łopianowej o pow. 2324 m2, ul. Ustronie o pow. 1751 m2, ul. Inżynierskiej 87C o pow. 993 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2, ul. Miętowej 124 o pow. 918 m2, ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1156 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1209 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2 i ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 23.02.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema (przy parkingu). Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 12 kwietnia 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Wielkopolskiej 84 o pow. 308 m2 i ul. Przemysława „3” o pow. 514 m2.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 11.02.2021 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema (przy parkingu). Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.

  • ikonaOpublikowano: 25.02.2021 09:16
  • ikona

    Autor: Weronika Rozbicka (w.rozbicka@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.02.2021 09:16
  • ikonaZmodyfikował: Weronika Rozbicka
ikona