1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Za nami XXVII sesja Rady Miasta

Za nami XXVII sesja VIII kadencji Rady Miasta Gdyni. Radni zebrali się na obradach online w środę, 24 lutego o godzinie 12:00. Przyjęto szereg uchwał dotyczących m.in. pomocy lokalnej branży gastronomicznej w związku z epidemią COVID-19 czy przystąpienia miasta do porozumienia Green City Accord.


XVII Sesja Rady Miasta rozpoczęła się inaczej niż zwykle. Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi – radnego Krzysztofa Chachulskiego.
Podczas XXVII sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto uchwały dotyczące m.in.:
– częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie miasta Gdyni,
Uchwała zwalnia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Gdyni z opłacenia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), wnoszonej do 31 maja 2021 r.
Jednocześnie przyznaje się zwrot części pobranej od przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty należnej za 2021 rok, tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie miasta Gdyni, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
Zwolnienie z opłacenia II raty oraz zwrot części pobranej opłaty stanowi realną pomoc i wsparcie lokalnych przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, szczególnie dotkniętych zaistniałym stanem epidemii. Przyznanie powyższej ulgi nie wpłynie negatywnie na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do zainicjowanego przez Komisję Europejską porozumienia Green City Accord,
Szczegóły tutaj.
– przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni,
Na podstawie ustawy o prawie oświatowym z dniem 31 sierpnia 2021 roku Rada Miasta Gdyni nadaje Szkole Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej akt założycielski. Obwód szkoły, w skład którego wchodzą następujące ulice lub ich części: Białostocka, Bydgoska, Elbląska, Fromborska, Kazimierza Górskiego, Karpacka, Kielecka od 1 do 94, Kołobrzeska, Królewiecka, Kujawska, Kwidzyńska, Lęborska, Litewska, Malborska, Mazurska, Nowogrodzka, Olsztyńska, Podlaska, Podolska, Poleska, Pomorska, Poznańska, Słupecka, Szczecińska, Sztumska, Śląska, Tatrzańska, Toruńska, Urszulanek, Warszawska, Wileńska od 1 do 64, Witomińska – z wyłączeniem 100 i 102, Wolności, Wołyńska, Zakopiańska, Zjazdowa.
– wyrażenia zgody na zmianę nazwy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno–Ekonomicznych w Gdyni,
W Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonują oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim jako wykładowym w zawodzie technik ekonomista. Cieszą się one zainteresowaniem młodzieży, a uczniowie tych klas osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.
Wprowadzenie do nazwy szkoły elementu „z Oddziałami Dwujęzycznymi” podkreśli charakter technikum stawiającego sobie za cel osiąganie jak najwyższych wyników edukacyjnych.
– zamiaru likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zlokalizowana jest przy ul. Śląskiej 56 w dzielnicy Działki Leśne. To niewielki lokal – powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 70 m2, w złym stanie technicznym, nieprzystosowany do pełnienia funkcji lokalu użyteczności publicznej.
Bliskość filii nr 16 i Wypożyczalni Centralnej oraz zasięg ich działania pozwoli na przejęcie użytkowników z likwidowanej placówki. Majątek ruchomy oraz księgozbiór pozostający w dyspozycji filii nr 7 zostanie zagospodarowany zgodnie z potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. Pracownicy filii oraz księgozbiór zostaną przeniesieni do powstającej biblioteki przy ul. Łowickiej (Mały Kack). Planowane zamknięcie filii nastąpi 31 grudnia 2021 roku.
– nadania dwóm drogom wewnętrznym położonym w Gdyni na terenie portu morskiego nazw: ulica Magazynowa i Zygmunta Adamskiego.
Drodze wewnętrznej położonej na nieruchomościach gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A., łączącej ul. Logistyczną z ul. Kontenerową, nadaje się nazwę ul. Magazynowa. Z kolei ulica łącząca ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Celną otrzymuję nazwę ul. Zygmunta Adamskiego. Nadania nazw obu drogom dokonuje się na wniosek i za zgodą Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.
Inż. Zygmunt Adamski (ur. 29 października 1901 r. w Piotrkowie Trybunalskim) był inżynierem hydrotechnikiem, budowniczym portów w Gdyni i Wielkiej Wsi (od roku 1952 Władysławowo). Studiował inżynierię wodną na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w marcu 1929 roku, a w maju został zatrudniony przez inż. Tadeusza Wendę w Kierownictwie Budowy Portu Gdynia. Brał m.in. udział w budowie basenów: Prezydenta i Kwiatkowskiego. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Urzędzie Morskim na stanowisku kierownika Oddziału Administracji Wybrzeża. Od stycznia 1953 roku, jako naczelny inżynier Zjednoczenia Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego, kierował pracami w portach Gdyni, Gdańska, Darłowa, Kołobrzegu, Łeby i Ustki. Zmarł 1 lutego 1979 r.
Projekty wszystkich uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.