1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. gen. J. Bema, wykazu (będącego załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3554/21/VIII/P z 13.04.2021 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Jowisza, o powierzchni 1550 m2, oznaczonej jako część działki nr 1784 oraz część działki nr 1857, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024564/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas określony – do 31.12.2035 r., z przeznaczeniem na kort tenisowy (wraz z zapleczem socjalnym) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 14.04.2021 r. do 5.05.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3521/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 kwietnia 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 7,5 m² położonej w Gdyni przy ul. Złotej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 105, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009813/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Teren porośnięty trawą.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zadania gminne związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowane przez osoby prawne – kontener z zasobnikiem do ładowania trolejbusów.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 20.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej (cz. dz. nr 538 obręb 0025 Redłowo) o pow. 6 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3555/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.04.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, na zagospodarowanie terenu – realizację podjazdu/platformy dla osoby z niepełnosprawnością.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 16.04.2021 r. do 7.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul.Bema wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz Nr 8/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej 11F – działka nr 3640 o pow. 108 m2, obręb nr 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 23.04.2021 r. do 13 maja 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Architektów (działka nr 474/3 obręb 0022 Orłowo) o pow. 104 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3551/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.04.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (rekreacja, zieleń, działka przydomowa).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 21.04.2021 r. do 12.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 15 czerwca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku w godz. 8.00-22.00, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy al. Jana Pawła II, ul. Władysława i al. Zwycięstwa z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych – sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów lub skuterów - wskazanych poniżej:
– przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 0026 Śródmieście, (pkt 1),
ul. Władysława IV (przy SKM), oznaczonej jako działka nr 236/2, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, (pkt 2),
al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2, obręb 0026 Śródmieście, (pkt 3),
– przy al. Zwycięstwa okolice Pomnika Orła Białego, oznaczonej jako działka nr 3398, obręb 0022 Orłowo, (pkt 4).
I etap przetargu odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 11.00 w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) bez obecności oferentów w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Oferenci otrzymają informację o przebiegu czynności Komisji Przetargowej przewidzianych w pkt. II. 9 Regulaminu Przetargu na adres e-mailowy, wskazany w ofercie przetargowej.
Uczestnicy przetargu zawiadomieni zostaną o wynikach I etapu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakończenia I etapu przetargu, na adres e-mailowy wskazany w ofercie przetargowej. Oferenci zakwalifikowani do II etapu przetargu, zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą e-mailową o terminie przetargu ustnego, a ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone w biuletynie informacyjnym „Ratusz”, a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.
Wadium za nieruchomości oznaczone punktami od pkt 1 do pkt 4 ( z określeniem pkt lokalizacji) w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) za każdy punkt, płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rach. 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 13 maja 2021 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do 14 maja 2021 roku do godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668 81 49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 15 czerwca 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. J. Ejsmonda, Al. Jana Pawła II i Al. Zwycięstwa w godzinach 8.00-24.00 z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy) wskazanych poniżej:
ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 0025 Redłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt 1),
ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 0025 Redłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt 2),
– przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt 3),
– przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt 4),
al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow. 12 m² (pkt 5),
al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow.12 m² (pkt 6).
I etap przetargu odbędzie się 17 maja 2021 roku o godz. 13.00 w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54) bez obecności oferentów w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Oferenci otrzymają informację o przebiegu czynności Komisji Przetargowej przewidzianych w pkt. II. 9 Regulaminu Przetargu na adres e-mailowy, wskazany w ofercie przetargowej.
Uczestnicy przetargu zawiadomieni zostaną o wynikach I etapu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakończenia I etapu przetargu na adres e-mailowy wskazany w ofercie przetargowej. Oferenci zakwalifikowani do II etapu przetargu, zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą e-mailową o terminie przetargu ustnego, a ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone w biuletynie informacyjnym „Ratusz”, a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.
Wadium za nieruchomości oznaczone punktami od pkt 1 do pkt 6 (z określeniem pkt lokalizacji) w wysokości w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) za każde miejsce, płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rach. 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 13 maja 2021 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do 14 maja 2021 roku do godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668 81 49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.investgdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni konserwatora od 1.05.2021 r.
Praca na cały etat.
Zgłoszenia (CV) można złożyć osobiście lub przesłać na adres mailowy szkoły:
sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 623 25 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu (będącego załącznikiem
do zarządzenia Nr 3553/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.04.2021 r.) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki (cz. dz. nr 3290 o. 0022 Orłowo) o pow. 1084 m², przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na prowadzenie ośrodka kultury tuBaza na okres 2 lat.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 14.04.2021 r. do 5.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3549/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 kwietnia 2021 roku, nieruchomości o pow. 141 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako działka nr 669 obręb 0018 Leszczynki, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017305/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Morska 219-225 na poprawę funkcjonalności nieruchomości przed budynkiem wielorodzinnym – utwardzenie terenu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 20.04.2021 r. do 11.05.2021 r.