1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenie użytkowe o pow. 98,00 m2, położone w budynku przy ul. bp. Dominika 16-22 w Gdyni, przeznaczone do najmu na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Wzgórze św. Maksymiliana, na działce nr 508, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00010815/7, o łącznej powierzchni 775 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3714/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.05.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, od 27.05.2021 r. do 17.06.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3719/21/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25.05.2021 r. obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni: ul. Abrahama 74, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Portowa 7, ul. Słowackiego 46 oraz ul. Świętojańska 126 przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono 27.05.2021 r. na okres 21 dni, który upływa z 17.06.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3718/21/VIII/P z 25.05.2021 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej, w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym nr 2 do ww. Zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetrgowym na czas oznaczony do 31 grudnia 2021 roku, na lokalizację ogródka gastronomicznego.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 27.05.2021 r. do 17.06.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3713/2021/VIII/P z dnia 25.05.2021 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV, w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do ww. Zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetrgowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony (3 lata), na lokalizację dozorowanego parkingu samochodowego.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 27.05.2021 r. do 17.06.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, który odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w Sali Morskiej, w budynku nr II PPNT Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98. Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 74, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Portowa 7, ul. Słowackiego 46, ul. Świętojańska 126. Informacje dot. przetargu znaleźć można na stronie www.investgdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargów informuje, że przetargi na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, do odwołania, odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Osoby które chcą uczestniczyć w przetargu, powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu o godzinie 10.30-11.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w rzeczy oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3721/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25 maja 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 5 483 m² położonej w Gdyni przy ul. Wolności 25, obręb 0013 Działki Leśne, oznaczonej jako część działki nr 196, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025094/4, przeznaczonej do oddania w użytkowanie w celu prowadzenia placówki oświatowej – Gdyńskiej Szkoły Społecznej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji I Integracji „Tacy Sami” z siedzibą w Gdyni na czas oznaczony – 20 lat.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 28 maja 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3712/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 14 m² położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako części działek nr 540 i nr 567, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023811/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 31 maja 2021 r.
***
Prace konserwatorskie przy zabytkach
Właściciele nieruchomości w Gdyni przy ul. Sienkiewicza 6 poszukują wykonawcy prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji zewnętrznej, drzwi wejściowych oraz masztu flagowego. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje przy realizacji prac przy zabytkach.
Specyfikację robót oraz informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 331 440 lub 600 344 858.
Oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się „Ratusza" mailowo: sienkiewicza6@op.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3717/2021/VIII/P z dnia 25.05.2021r.) nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 102I, w lokalizacji wskazanej w Załączniku graficznym do ww. Zarządzenia, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetrgowym na czas oznaczony do 3 lat na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 27.05.2021r. do 17.06.2021r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2A)
ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów OPiTU.
Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie zamawiającego (Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. nr 10), w dni robocze w godz. 9.00-15.00 oraz na www.opitu.pl. Oferty (na formularzu konkursowym) należy składać w siedzibie zamawiającego (pok. 10) do 18.06.2021 r. do godz. 11.00. Termin związania ofertą – do 18.07.2021 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, pok. nr 4, 18.06.2021 r. o godz. 12.00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na www.opitu.pl do 30.06.2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/category/8640) wykazu nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 6, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użytkowanie, z przeznaczeniem na prowadzenie placówki oświatowej. Korzystanie będzie ograniczone do części tej nieruchomości. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0015 Grabówek jako działki nr 107 i 108, łącznego obszaru 11.895 m2 i jest objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00007780/8.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3729/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.05.2021 r. wywieszono na okres 21 dni, od 31.05.2021 r. do 21.06.2021 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń UM Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3645/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11 maja 2021 r., nieruchomości o pow. 6092 m² położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej, oznaczonej jako dz. nr 193, 194 i cz. dz. nr 191/2 obręb 0027 Wielki Kack, zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00011188/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 10 lat, z przeznaczeniem na zadania gminne związane z lokalnym transportem zbiorowym, realizowane przez osoby prawne.
Wykaz wywieszonona okres 21 dni od 1 czerwca 2021 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
zatrudni na stanowisko: inspektora, starszego inspektora w Dziale Dróg, 1 etat.
Dokumenty należy składać do 7.07.2021 r.
Szczegóły w BIP/ZDiZ Gdynia, praca.
***
Szkoła Podstawowa nr 20
zatrudni na cały etat osobę do sprzątania.
CV należy wysyłać na adres e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl.
Kontakt pod nr. tel. 58 669 03 64.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w ZSP nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni od 1 września w pełnym wymiarze czasu pracy: nauczyciela historii, nauczyciela biologii, nauczyciela edukacji przedszkolnej.
Dokumenty należy składać do 30.06.2021 r. w sekretariacie w godz. 8.00-14.30 lub mailowo: sekretariat@sp46.edu.gdynia.pl. Kontakt pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Fundacja Adaptacja
poszukuje pracownika na stanowisko: Terapeuta zajęciowy.
CV należy wysłać na adres: biuro@adaptacja.info.
Szczegóły pod nr. tel. 570 045 955.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki i nauczyciela przedmiotów budowlanych (pełen etat).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24.