1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Ulica Kasprowicza przejdzie metamorfozę

Kameralna ulica Kamiennej Góry jeszcze w tym roku ma szansę na nowoczesną kanalizację deszczową. Dzięki tej inwestycji zostanie wykonane nie tylko odwodnienie. Skarpy zyskają dodatkowe umocnienie w postaci muru oporowego, a odpowiednio zaprojektowany plac nawrotowy umożliwi łatwiejsze poruszanie się po drodze.

Kamienna Góra to popularne miejsce spotkań i spacerów. Turyści i mieszkańcy chętnie korzystają ze modernizowanej infrastruktury wypoczynkowej i kulturalnej parku. Teraz miasto rozpoczyna kolejną inwestycję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa terenów niżej położnych przed niekontrolowanym spływem wód opadowych z górnego odcinka ulicy. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców tego rejonu.
– Ulica Kasprowicza będzie kolejnym rejonem, gdzie wybudujemy kanalizację deszczową. Prawidłowe odwodnienie jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlokalizowanych tu domów. Mieszkańcy górnego odcinka zyskają też wygodny plac nawrotowy, który z uwagi na skarpowe położenie będzie umocniony murem. Poprawimy też standard schodów łączących oba odcinki ulicy. Mamy już w pełni przygotowaną dokumentację projektową, a teraz czekamy na oferty firm budowlanych, które podejmą się tej realizacji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Wyłoniony wykonawca odbuduje też nawierzchnię dolnej części ulicy Kasprowicza – od nr 9 do 15 – oraz nawierzchnię górnego odcinka. Jezdnie zostaną wyremontowane w istniejącej technologii. Z kolei chodniki i wjazdy na posesje będę odbudowane z kostki betonowej. Z tego samego materiału powstanie również plac nawrotowy. Bardzo istotnym elementem przebudowy będzie mur oporowy, który zabezpieczy skarpę od strony północno-wschodniej. Będzie on miał balustradę, która zapewni bezpieczeństwo pieszych. Projekt inwestycji zakłada dowiązanie schodów terenowych z projektowanym placem nawrotowym. W czasie przebudowy schodów ruch pieszy będzie wstrzymany i zostanie poprowadzony od strony ul. Mickiewicza lub Sienkiewicza.

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza współfinansowana jest ze środków unijnych, w ramach projektu o nazwie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część III”. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.