1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4260/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.10.2021 r., nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej oznaczonej jako część działki nr 1168/2 obręb 0014 Dąbrowa, o powierzchni 100 m² przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 3 lata – z przeznaczeniem na potrzeby stacji badawczej monitorującej stan jakości powietrza, zamieszczonej w kontenerze, wraz z terenem przyległym o powierzchni 100 m².
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 8.10.2021 r. do 29.10.2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Śródmieście, jako działki nr 1852, 1853 i 1854/4 o łącznej powierzchni 454 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00012646/5.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4264/21/VIII/P z 5.10.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa z dniem 28.10.2021 r.
***
Zawiadomienie
o wyłożeniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Urzędu Miasta Gdyni, w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie od 2 listopada 2021 r. do 23 listopada 2021 r. do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej Zatoka (nr teryt 226201_1.0031).
W celu skorzystania z prawa do wglądu do ww. dokumentacji, wymagany kontakt telefoniczny z Referatem Katastru Nieruchomości w godz. 8.00-15.00, pod nr tel. 58 668 85 37, 58 668 88 69.
Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów i mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF.
Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).
Wszyscy zainteresowani stosownie do art. 24a ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o tym będzie ogłoszona przez Prezydenta Miasta Gdyni w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 584 i 596, obręb 0025 Redłowo, o pow. 1360 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4259/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 5.10.2021 roku, wywieszono na okres 21 dni, od 12.10.2021 r. do 2.11.2021 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej poprzez budowę drogi rowerowej w Gdyni na działkach nr: 204/9, 228/1, 229, (237*), 266, 267/3, 292, 293, 298/2, 300, 305, 322, 340, obręb Witomino-Radiostacja 0028” (* działki objęte projektem podziału).
Wykaz działek objętych podziałem: Województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia (dz. 237 podzielona na dz. 237/1 oraz 237/2).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod nr. tel. 58 668 24 04 oraz można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.), wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni lub w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni nauczyciela informatyki (wymiar etatu 15,5/18).
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: k.maka@sp20gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 629 39 30.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39
zatrudni nauczyciela j. angielskiego (w wymiarze 18/18 godz.), nauczyciela etyki (w wymiarze 2/18 godz.), pomoc nauczyciela (w wymiarze 9/18 godzin).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Unruga 88).
Informacje pod nr. tel. 58 625 09 71.
***
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
CV można składać w sekretariacie przy ul. Pawiej 31 lub wysłać na adres mailowy: kadry@dps-gdynia.pl do 29.10.2021 r.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 58 622 06 24.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4262/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 października 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 158 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako część działki nr 1785, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Grunt niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – zieleń.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 6 października 2021 r.


ikona