1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Granty na wsparcie dla rodzin popegeerowskich

Do 2 listopada uczniowie z rodzin popegeerowskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dofinansowanie można otrzymać na:


  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O wsparcie dla uczniów mogą starać się rodziny, które zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Dofinansowanie można uzyskać również, jeśli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (krewni w linii prostej), a także opiekunowie prawni byli zatrudnieni w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

O pomoc nie moga się starać te rodziny, w których dziecko otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub przenośny zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie dokumentów:
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub
  • oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 2 listopada 2021 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia.

Kontakt: Aneta Grygiel-Dorszewska,
tel. 58 761 77 26, 58 761 77 00.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć go do oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Weryfikacja oświadczeń odbywac się będzie na podstawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdyni.
Informacje i regulamin na stronie: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.