1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4300/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19 października 2021 r., nieruchomości o powierzchni 91 m² położonej przy ul. Wielkopolskiej, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako część działki nr 1156/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024830/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony- 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż farb i akcesoriów malarskich).
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. nr 257/43 (aktualny nr 2039 obręb 0022 Orłowo).
c) mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki 259/43 (aktualny nr 2036 obręb 0022 Orłowo) i nr 855/43 (aktualny nr 2038 obręb 0022 Orłowo).
Pisemne oferty należy składać w terminie 30 dni od ukazania się „Ratusza” w skrzynce podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, zlokalizowanej w przedsionku siedziby Inspektoratu przy ul. Legionów 130 z dopiskiem na kopercie: „al. Zwycięstwa 195 w Gdyni”.
Kontakt tel. 58 620 73 27.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4302/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.10.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Ujejskiego, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 983, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024375/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu - działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 21 października 2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Wójta Radtkego 4, oznaczonej w obrębie Śródmieście jako działka gruntu nr 1079/1 o powierzchni 357m2.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4284/21/VIII/P z 11 października 2021 roku wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega 11 listopada 2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości o pow. 5 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego stanowiącej część działki 1740 obręb 0010 Chylonia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00009056/8 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
Przeznaczenie dzierżawy: odrębne wejście do budynku.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4299/21/VIII/P
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

***

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy al. Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 (aktualny nr 2039 obręb 0022 Orłowo) przy al. Zwycięstwa 195A w Gdyni:
a) oceny technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 259/43 (aktualny nr 2036 obręb 0022 Orłowo) stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 259/43 (aktualny nr 2036 obręb 0022 Orłowo) i nr 855/43 (aktualny nr 2038 obręb 0022 Orłowo) drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami
b) ekspertyzy technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 259/43 (aktualny nr 2036 obręb 0022 Orłowo i nr 855/43 (aktualny nr 2038 obręb 0022 Orłowo) drogi dojazdowej do budynku przy al. Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy al. Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę nr 546/43 (aktualny nr 2031 obręb 0022 Orłowo), KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 (aktualny nr 2035 obręb 0022 Orłowo) i KW 3102 stanowiącej działkę nr 257/43 (aktualny nr 2039 obręb 0022 Orłowo)
c) mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki 259/43 (aktualny nr 2036 obręb 0022 Orłowo) i nr 855/43 (aktualny nr 2038 obręb 0022 Orłowo).
Pisemne oferty należy składać w terminie 30 dni od ukazania się „Ratusza" w skrzynce podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, zlokalizowanej w przedsionku siedziby Inspektoratu przy ul. Legionów 130 z dopiskiem na kopercie: „al. Zwycięstwa 195 w Gdyni”. Kontakt: tel. 58 620 73 27

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonej przy ul. Hutniczej, oznaczonej w obrębie Chylonia jako działki gruntu nr 914/1 oraz 915 o powierzchniach odpowiednio 200 m2 oraz 275 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3221/21/VIII/P z 19.01.2021 r. wywieszony jest na okres - minimum 21 dni i termin ten ubiega 11 listopada 2021 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości o pow. 200 m², stanwowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pontonowej stanowiącej część działek 2764, 2769, 2772 obręb 0010 Chylonia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste GD1Y/00017303/4, GD1Y/00089973/6, GD1Y/00010788/8 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
Przeznaczenie dzierżawy: zagospodarowanie terenu, uprawa roślin.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4298/21/VIII/P
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25-27) zatrudni:
od 1.01.2022 r. kierownika administracyjnego w wymiarze 1 etatu.
Wymagania: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym, znajomość prawa oświatowego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.
Do 5.11.2021 r. w sekretariacie szkoły należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze - kierownik administracyjny”.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
– curriculum vitae,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (kopie świadectw pracy, bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, w przypadku trwania stosunku pracy, potwierdzające okres zatrudnienia u danego pracodawcy),
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
od 2.11.2021 r. pomoce nauczyciela (2 osoby) w wymiarze 0,5 etatu.
Wymagania:
– wykształcenie, co najmniej podstawowe;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
Warunki pracy:
Wymagany kontakt z dziećmi i pracownikami szkoły. Praca wymaga przemieszczania się na zewnątrz i wewnątrz budynku, miejsce pracy - cały obszar szkoły.
Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– ksera dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasową pracę zawodową,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

***

Dyrektor Prywatnego Technikum Gastronomicznego E. T. Mazurek (ul. Nauczycielska 6)
zatrudni nauczyciela języka polskiego, języka angielskiego.
Informacje pod nr. tel. 500 744 801, 512 584 066, mail: sekretariat@szkoly-mazurka.pl.
Strona: www.szkoly-mazurka.pl

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 (ul. Krasickiego 28) zatrudni:
konserwatora, od 1 grudnia (zgłoszenia do 5 listopada),
sprzątaczkę na cały etat, od 15 listopada (zgłoszenia do 9 listopada).
Szczegóły oferty na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.gdynia.pl (praca w jednostkach).
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: aros@sp18.edu.gdynia.pl.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1) zatrudni od zaraz nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy
(20 godz. tygodniowo).
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.

***

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (ul. płk.Dąbka 207) zatrudni:
nauczyciela przedmiotów budowlanych (w pełnym wymiarze godzin),
nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin),
nauczyciela przedmiotów ekonomicznych (w niepełnym wymiarze godzin).
Informacje pod nr. tel. 58 66 997 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24,
mail sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 (ul. Grabowo 12) zatrudni od 2 listopada br. osobę na stanowisku pomocy nauczyciela (pół etatu).
Wymagania:
– wykształcenie min. średnie,
– zaświadczeniu o niekaralności.
Ponadto osoba powinna cechować się empatią, życzliwością, cierpliwością, stanowczością, kreatywnością mieć zdolności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i z dorosłymi.
CV i list motywacyjny należy wysłać na adres mailowy: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.