1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4331/VIII/R z 26.10.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni oraz zaprasza do składania ofert.
Przewidywana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości: do 1 200 000 zł w 2021 roku, wysokość dotacji w 2022 r. wyniesie do 1 100 000 zł, środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem ośrodka w latach 2023-2025 zabezpiecza zleceniobiorca.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres 23.11.2021-31.12.2025 r.
Termin składania ofert:
– oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – do 17.11.2021 r. do godz. 14.00.
– „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu Witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej do 18.11.2021 r. w sekretariacie Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego, ul. Grabowo 2 w godz. 7.30-15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej GCUO i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP, na tablicy ogłoszeń w GCUO oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4329/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.10.2021 r., nieruchomości, o powierzchni 181 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach przy al. Zwycięstwa 291 w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00024354/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na kiermasz produktów regionalnych i ekologicznej żywności.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27 października 2021 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4328/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26 października 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 86 m² położonej w Gdyni w rejonie al. Zwycięstwa, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako działka nr 95/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023868/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 marca 2044 r. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 28 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości o pow. 44 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej stanowiącej część działek 1642, 1643 obręb 0024 Pustki Cisowskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00023668/5 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Przeznaczenie dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4320/21/VIII/P
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2 listopada do 23 listopada 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 4309/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 26 października 2021 r. zadanie „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni” powierzono organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 154 383,00 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4319/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26 października 2021 r., nieruchomości o pow. 106 m² położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako część działki nr 1472, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017303/4, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Na gruncie posadowiona jest altanka ogrodowa i garaż blaszany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 27 października 2021 r.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24. Kontakt mailowy:
sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów budowlanych (w pełnym wymiarze godzin) w Technikum Budowlanym.
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24. Kontakt mailowy:
sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów ekonomicznych (zastępstwo, 9 godzin) w Branżowej Szkole I Stopnia.
Informacja pod nr. tel. 58 66 997 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24. Kontakt mailowy:
sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.