Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2022”.
Do 14 stycznia 2022 r. organizacje pozarządowe i podmioty mogą składać za pośrednictwem platformy witkac.pl oferty w konkursie, ogłoszonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4570/21/VIII/R z 21.12.2021 roku. W ramach realizacji zadania dofinansowane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia), które powinny mieć na celu: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, działalność kulturalną i edukacyjną, realizację pasji i zainteresowań, budowanie świadomości prawnej, tworzenie grup samopomocowych. Działania mogą przybrać formę spotkań, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność i podobnych. Na realizację zadania Gmina Miasta Gdyni przeznaczy kwotę 85.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 lutego 2022 r. Termin realizacji zadania rozpocznie się 21 lutego 2022 r., a zakończy 16 grudnia 2022 r.
Szczegółowe warunki (regulamin) znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora oraz na stronach portalu internetowego www.cas.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej garaż podziemny o pow. 667,62 m2, położony przy ul. 3 Maja w Gdyni, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy. Nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działce nr 1681, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00000839/8, o łącznej powierzchni 1607 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 4640/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.01.2022 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 5.01.2022 r. do 26.01.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia użytkowe o pow. 33 m2, położone przy ul. Morskiej 97 w Gdyni, przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy. Nieruchomość położona jest w obrębie Grabówek, na działce nr 750, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00052174/7, o łącznej powierzchni 122 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 4641/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.01.2022 r., wywieszono na okres 21 dni, tj. od 05.01.2022 r. do 26.01.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
– do Zarządzenia nr 4612/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.12.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 1670 m² położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działek nr 1506 i nr 1537, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024646/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
2) do Zarządzenia nr 4613/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.12.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 550 m² położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1480/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00027963/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 7 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35)
zatrudni nauczyciela j. angielskiego w wymiarze 4 godz./tygodniowo.
Oferty należy składać mailowo:
przedszkole@p18.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 625 02 17.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki na 3/4 etatu. Praca w godz.15.00-21.00. Kontakt pod nr. tel. 507 203 102.
CV należy przesyłać mailowo:
kier.administracyjny@sp48.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni od zaraz nauczyciela fizyki w wymiarze pół etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie. Informacje pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatki na stanowisko sprzątaczki w wymiarze pół etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres mailowy: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl do 28.01.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykaz (załącznik do Zarządzenia nr 4638/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4 stycznia 2022 r.) nieruchomości o pow. 16 m² zabudowanej pawilonem handlowym położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako działka 318, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00006168/5, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Przeznaczenie – działalność handlowa. Przez okres dzierżawy ww. gruntu dzierżawca jest uprawniony do współkorzystania – z pozostałymi dzierżawcami – z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o pow. 12 m2 położonej przy ul. Słonecznej, obejmującej część działki nr 318 obręb 0029 Witomino – Leśniczówka, dla której prowadzona jest KW GD1Y/00006168/5, zabudowanej pawilonem sanitarnym (WC).
Wykaz opublikowano na okres 21 dni od 5 stycznia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian.
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl do 26.01.2022 r., godz. 23:59:59.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, al. Jana Pawła II, al. Zwycięstwa, w godzinach 8.00-24.00, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy) wskazanych poniżej:
ul. Orłowska/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462 obręb 22 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 12 m² (pkt. 1),
przy alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt. 2),
przy alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt. 3),
– przy alei Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 22 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow. 12 m² (pkt. 4).
I etap przetargu odbędzie się 28 stycznia o godz. 12.00 w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) bez obecności oferentów w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie zawiadomieni o wynikach I etapu, drogą e-mailową. Oferenci zakwalifikowani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni drogą e-mailową o terminie przetargu ustnego, a ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone na stronie internetowej urzędu: www.bip.um.gdynia.pl.
Wadium za nieruchomość oznaczoną pkt.1 w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), wadium za nieruchomości oznaczone pkt. od 2 do 4 (z określeniem pkt. lokalizacji) w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) za każde miejsce, płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 26 stycznia 2022 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do 26 stycznia 2022 r. do godz. 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668 85 23) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4615/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.12.2021 r., nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, al. Jana Pawła II, al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r. w drodze dwóch dwuetapowych przetargów, w celu prowadzenia usług gastronomicznych (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy) w pojazdach typu Food Truck. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 3 stycznia 2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4533/21/VIII/P z dnia 07.12.2021r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kontenerowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej na czas oznaczony 3 lata, na wykonanie i użytkowanie drogi pożarowej (jej fragmentu).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: do 24.01.2022 r. oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu Nr 1/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej – działka nr 1389 o pow. 0,1709 ha, obręb nr 0013 Działki Leśne i cz. dz. nr 1388 o pow. 0.2286 ha obręb nr 0013 Działki Leśne, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 14 stycznia 2022 r. do 3 lutego 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gedymina, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Mały Kack, jako działka nr 1581/6 o powierzchni 37 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00023787/5.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4555/21/VIII/P z 14.12.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 31.01.2022 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), uchwały nr XIV/450/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. oraz uchwały nr XXIII/744/20 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego;
w dniach od 25.01.2022 r. do 15.02.2022 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w dniach:
1) 2.02.2022 r. o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej;
2) 8.02.2022 r. o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego.
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusjach publicznych zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany
w zakładkach przedmiotowych planów dnia 25.01.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 1.03.2022 r. w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
– lub elektronicznej, na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularze dostępne na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.