1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Zgłoś swój pomysł w Budżecie Obywatelskim 2022!

Na internetowej stronie bo.gdynia.pl dostępne są już wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia projektu do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. To oznacza, że każdy, kto ma już pomysł, może rozpocząć przygotowania i między 24 stycznia a 21 lutego złożyć swój wniosek. Do rozdysponowania jest ponad 11 mln zł!Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których gdynianie decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Tegoroczna edycja rozpoczyna się 24 stycznia – etapem składania projektów dzielnicowych i miejskich.
– Budżet Obywatelski to dla wszystkich mieszkańców możliwość współdecydowania o tym, jak zmieniać się będzie Gdynia. Etap, który właśnie rozpoczynamy, ma szczególne znaczenie. To właśnie Państwa zaangażowanie w przygotowanie projektów jest siłą napędową tego procesu. Ponad 540 pomysłów przekazanych dotąd do realizacji jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam do składania wniosków, razem możemy wiele zdziałać – zachęca Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.
Projekty dotyczące całego miasta można składać w ramach tzw. Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. To znaczy, że tegoroczny zakres tematyczny przewiduje, że projekty ogólnomiejskie mogą skupiać m.in. inicjatywy organizacji zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.
Łączna pula środków tej edycji BO to ponad 11 mln zł.
Formularze dostępne są na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl w zakładce „Poradnik”.
Głosowanie w BO2022 odbędzie się we wrześniu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Każdy, kto mieszka w Gdyni, bez względu na wiek czy adres zameldowania. Wystarczy mieć pomysł na zmiany w swoim otoczeniu.
Osoby niepełnoletnie powinny do wniosku dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

W formularzu wniosku projekcie opisz jego cel, działania niezbędne do jego osiągnięcia i szacunkowe koszty realizacji. W celu określenia kosztów projektu warto skorzystać z cenników dostępnych na www.bo.gdynia.pl lub skontaktować się z urzędnikami w odpowiednich jednostkach miejskich.
Warto także wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński BO. Szczegółowe informacje o formie oraz datach konsultacji i Dniu Otwartym BO będą dostępne na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Formularz projektu można złożyć:
– elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego między 24 stycznia a 21 lutego odsyłać będzie strona internetowa bo.gdynia.pl,
– osobiście – składając uzupełniony formularz:
1) w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;
2) w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 (poniedziałek w godz. 7.00-16.00, wtorek w godz. 7.00-20.00, środa w godz. 7.00-20.00, czwartek w godz. 7.00-20.00, piątek w godz. 7.00-16.00);
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”;
– przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

JAK SPRAWDZIĆ, KTO JEST WŁAŚCICIELEM TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ REALIZOWANY PROJEKT?

Numer oraz własność działki można sprawdzić w gdyńskim portalu mapowym. W serwisie bo.gdynia.pl dostępna jest jego instrukcja obsługi. Ponadto wątpliwości związane z określeniem własności działki można skonsultować z urzędnikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji.

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT NA TERENIE, KTÓRY NIE NALEŻY DO MIASTA?

Tak, ale niezbędne jest dołączenie zgody właściciela na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota, musi wypełnić oświadczenie (wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej BO). Jeśli działka należy do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa – przedstawiciel instytucji administrującej tą działką także musi podpisać stosowne oświadczenie.
Jeśli zgłoszony projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu (poza Skarbem Państwa), właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość.

CO SIĘ STANIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

Wniosek zostanie poddany weryfikacji – ogólnej (formalnej), a potem szczegółowej (merytorycznej, techniczno-finansowej).
W trakcie weryfikacji ogólnej urzędnicy sprawdzą, czy wniosek jest kompletny i nie brakuje w nim żadnych załączników. Podczas weryfikacji szczegółowej zostanie sprawdzone, czy pomysł jest możliwy do zrealizowania w sposób wskazany we wniosku, a opisana inwestycja/wydarzenie zostało dobrze wycenione. Ważnym kryterium oceny wniosku będzie jego zgodność ze strategiami i programami miasta oraz działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.
Może się zdarzyć, że urzędnicy będą mieli zastrzeżenia dotyczące projektu – w takiej sytuacji skontaktują się z autorami, aby wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany są niezbędne, żeby projekt był możliwy do realizacji. Na odniesienie się do uwag będzie 5 dni kalendarzowych.
Etap weryfikacji projektów będzie trwał do 24 czerwca 2022. Głosowanie potrwa od 5 do 19 września.


baner bo2022

ikona