1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/743/20 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2020 r., zmienionej uchwałą nr XXXI/1017/21 Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.06-5.07.2022 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 23.06.2022 r. o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu 15.06.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 19.07.2022 r. w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
– elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@bpp.gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od 1 września 2022 r.
– psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy (na zastępstwo);
– dwóch nauczycieli matematyki i nauczyciela j. polskiego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub mailowa: sp35@sp35gdynia.pl.
Kontakt pod nr tel. 58 624 09 74.
***
Rada Nadzorcza Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni.
Szczegóły postępowania dostępne na stronie internetowej spółki www.spls.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5078/22/VIII/M z 24.05.2022 roku, przedłuża termin zakończenia postępowania konkursowego otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2022r.
Postępowanie konkursowe zostaje przedłużone do 17.06.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5074/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o pow. 476 m2 stanowiącej część działki nr 127/1 obręb 0009 Babie Doły oraz część działki nr 127/2 obręb 0009 Babie Doły – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – położonej w Gdyni przy ulicy Klifowej / ulicy Rybaków – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na rekreację, uprawę roślin – na okres 3 lat.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 27.05.2022 r. do 17.06.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5073/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o pow. 570 m2 stanowiącej część działki nr 11 obręb 0021 Oksywie oraz część działki 13 obręb 0021 Oksywie – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – położonej w Gdyni przy ulicy Płk. Dąbka – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie w sposób poprawiający funkcjonalność nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym będącym własnością Wspólnoty – zieleń ozdobna, izolacyjna, ciągi piesze – na czas nieoznaczony.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 27.05.2022 r. do 17.06.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 87C, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Orłowo jako działki nr 1060, 1061/2, 1057/1 o łącznej powierzchni 993 m2, objęta jest księgami wieczystymi nr GD1Y/00000928/9 i GD1Y/00000927/2. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 5067/22/VIII/P z dnia 17.05.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa z dniem 14.06.2022 r.
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Wspólnota Mieszkaniowa Willa Gryf przy ul. Przemysława 6, mając na uwadze uzyskaną dotację na prace konserwatorskie z budżetu miasta Gdyni, ogłasza poszukiwanie wykonawcy prac remontowych polegających na kompleksowym wykonaniu izolacji ścian podziemia nieruchomości oraz towarzyszących prac ziemnych w ramach zabytkowego budynku Willa Gryf w Orłowie.
Szczegółowe informacje o wielkości i zakresie prac dostępne są do uzyskania pod wskazanymi danymi kontaktowymi administratora nieruchomości Easy House Sp. z o. o., ul. Śląska 53B/504, 81-304 Gdynia, tel. 58 380 12 60, email: biuro@easy-house.pl. Termin składania ofert w formie pisemnej – w wersji papierowej bądź elektronicznej – ustala się na dzień 12.06.2022 r. na dane kontaktowe wskazane powyżej. Wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji prac remontowych w obrębie zabytków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 5078/22/VIII/M z dnia 24.05.2022 roku, przedłuża termin zakończenia postępowania konkursowego otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2022r.
Postępowanie konkursowe zostaje przedłużone do 17.06.2022 r.
ikona