1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Masz ogrzewanie na prąd? Złóż wniosek o dodatek elektryczny

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego. To rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, gdzie główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1000 lub 1500 zł. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczenia zajmują się gminy. W naszym mieście zadanie obsłuży Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 roku.


Warunki przyznania jednorazowego dodatku elektrycznego określa ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
O świadczenie można się ubiegać, jeśli główne źródło ogrzewania w danym gospodarstwie domowym jest zasilane prądem i zostało ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
– jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pelet lub inny rodzaj biomasy.
Wysokość świadczenia to 1000 zł. Jednak w przypadku gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.
Dodatek jest powiązany z adresem zamieszkania. Co do zasady jedno świadczenie przysługuje na jeden adres. W nowelizacji ustawy określono jednak, że można przyznać więcej niż jeden dodatek dla tego samego adresu, jeśli wywiad środowiskowy wykaże, że pod jednym adresem jest prowadzone więcej niż jedno gospodarstwo domowe i korzystają one z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W nowelizacji zapisano również, że dodatek elektryczny przysługuje też, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia br., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Wtedy wpisu do ewidencji dokonuje się z urzędu.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o dodatek elektryczny można składać do 1 lutego 2023 r. W formie papierowej będą przyjmowane w przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych w Miejskiej Informacji Turystycznej – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Wypełnione wnioski można też wrzucić do wrzutni na dokumenty w budynkach Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 i al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Kolejna opcja to złożenie wniosku online na platformie ePUAP. Wtedy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

ikona