1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Za nami XLVII sesja Rady Miasta Gdyni

23 listopada odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Gdyni. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych – Stefanii Zbroi i Jerzego Biedrzyckiego. 


Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
  • zmiany w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Zmiana ta podyktowana jest: koniecznością dostosowania stawki od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r., ujednoliceniem stawki od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ujednoliceniem stawki od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 włącznie i powyżej 36 ton z uwzględnieniem kryterium tonażu.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i al. marsz. Piłsudskiego
Stwierdzono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Władysława IV i alei marszałka Piłsudskiego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni”, uchwalonego uchwałą nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r.
  • uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Program powstał w wyniku konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Wskazuje on zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.
  • utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior+ oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni
30 maja 2022 roku prezydent Gdyni podpisał umowę z wojewodą pomorskim na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Polega on na utworzeniu Dziennego Domu Senior+.
Niniejsza uchwała stanowi realizację zobowiązania przyjętego na siebie przez Gdynię na mocy przywołanej umowy.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej.
  • przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026
Przedłożony „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2022-2026" diagnozuje aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz nakreśla pożądane kierunki rozwoju w obszarze rynku pracy.
W Programie sfomułowano trzy priorytetowe kierunki działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni: wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców Gdyni; dostosowanie kwalifikacji mieszkańców Gdyni do potrzeb lokalnego rynku pracy; wspomaganie idei przedsiębiorczości oraz tworzenia i utrzymywania miejsc pracy.
Realizacja powyższych priorytetów będzie odbywała się głównie w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu zasobów finansowych Funduszu Pracy oraz środków pozyskanych na realizację konkretnych projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy) lub środków z Unii Europejskiej .
Pomyślna realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.
  • ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2023 roku
Zgodnie z niniejszą uchwałą na projekty wybierane w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni zostaje przeznaczone 0,5% wydatków miasta Gdyni zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, co daje kwotę 9 606 400 zł. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowić będzie sumę ww. kwoty oraz środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 21 grudnia
Pełny porządek obrad oraz opisy uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja z posiedzenia jest dostępna na portalu eSesja.tv.

ikona