688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Informator Europejski nr 97

Uwaga!!!
Ogłoszenia o konkursach na dofinansowanie projektów w ramach środków z Funduszy Strukturalnych

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"; Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Wnioski można składać w terminie od 24 listopada 2004 do 14 stycznia 2005 do godz.12.00.
Informacje odnośnie zasad konkursu wraz z "Wytycznymi dla beneficjentów" znajdują się na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl lub http://www.efs.gov.pl .

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o finansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”:
 Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat B Promocja aktywności zawodowej młodzieży,
 Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat B Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych.

Informacje odnośnie zasad konkursu wraz z "Wytycznymi dla beneficjentów" znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: http://wup.gdansk.pl .


Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Do 15 stycznia 2005 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje na działania promocyjno-informacyjne dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych finansowane będą:
 publikacje informacyjne i edukacyjne (papierowe i/lub elektroniczne),
 działania edukacyjne i informacyjne,
 konferencje, seminaria, panele dyskusyjne,
 strony i serwisy informacyjne,
 doradztwo.

Projekty muszą być realizowane w ramach jednej z podanych linii tematycznych:
 przedsiębiorczość,
 rolnictwo,
 edukacja,
 społeczności lokalne,
 organizacje pozarządowe,
 zdrowie,
 społeczeństwo informacyjne.

Na każdą z linii tematycznych przewidziana jest kwota 280 000 tys. zł, przy czym kwota ta stanowi maksymalny pułap dotacji i może być rozdysponowana na jeden lub więcej projektów.
Projekty mogą być realizowane do 1 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Postępowanie konkursowe ma formę pisemną, dlatego wszystkie zapytania należy przesyłać faksem lub pocztą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania wniosków na poniżej podany numer i adres, podając w temacie Konkurs Dotacji – zapytanie; e-mail: sekretariatdks@mg.gov.pl, fax: (0-22) 693 40 87.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wniosek o udzielenie dotacji znajduje się pod adresem: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nrwiad=6803 .Przewodnik po funduszach strukturalnych

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki we współpracy z Reprezentacją Komisji Europejskiej i Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy przygotowały nowy multimedialny „Przewodnik po funduszach strukturalnych”.

Niniejsza publikacja jest adresowana przede wszystkim do tych, którzy są zainteresowani problematyką funduszy strukturalnych, ale nie potrafią sobie poradzić z mnogością informacji na ten temat i pragnęliby otrzymać wskazówki, które ułatwiłyby przygotowanie projektów.
Zgodnie z intencją autorów Przewodnika, ma stać się on wygodnym i szybkim źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej o funduszach strukturalnych dostępnych dla samorządów, firm, instytucji kultury, placówek ochrony zdrowia, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Mamy nadzieję, że Przewodnik ułatwi Państwu orientację w programach Unii Europejskiej realizowanych w Polsce z pomocą funduszy strukturalnych.

Link do strony z Przewodnikiem:
http://www.delpol.pl/download/fundusz/index.htmKonkurs Projektów Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci na lata 2005 – 2006

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zaprasza zainteresowane podmioty do składania projektów wymiany staży w kolejnym konkursie drugiej fazy Programu Leonardo da Vinci, ogłoszonym przez Komisję Europejską na rok 2005.

Program Leonardo da Vinci udziela wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, które realizują poniższe cele:
1. Doskonalenia systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy;
2. Poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie;
3. Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększania szans zatrudnienia.

W konkursie na lata 2005-2006 ustalono następujące priorytety strategiczne:
1. Rozwój europejskiego rynku pracy,
2. Transformacja, modernizacja oraz dostosowanie europejskich systemów kształcenia i szkolenia.

Projekty mogą składać wszystkie instytucje posiadające osobowość prawną, zaangażowane w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, izby handlowe i przemysłowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, władze publiczne i inne.
Projekty wymiany i staży winny być realizowane w okresie nie dłuższym niż 2 lata, a ich dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów. Czas pobytu beneficjenta za granicą może trwać od 1 tygodnia do 12 miesięcy, a dofinansowanie staży może osiągnąć do 5000 euro na beneficjenta.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów wymiany i staży upływa 11 lutego 2005 roku. Projekty należy składać – zgodnie z procedurą A Programu - bezpośrednio do Krajowej Agencji Programu (00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a) w oryginale i dwóch kopiach do dn. 11.02.2005r. do godz. 17.00 lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o warunkach uczestnictwa w Programie znajdują się na stronie http://www.leonardo.org.pl .
Zainteresowane podmioty mogą korzystać z indywidualnych konsultacji w Krajowej Agencji Programu – tel. (022) 625 39 37 lub 622 19 91, fax (022) 625 28 05.


PARP informuje …

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła stałe dyżury ekspertów dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyżury prowadzone są pod numerem telefonu (0-22) 432 89 94 w:
 poniedziałki i środy w godzinach 14.00 - 16.00,
 czwartki w godzinach 9.00 - 11.00.
Na pytania w zakresie EFS odpowiadają eksperci ds. promocji SPO RZL oraz Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS (KOSzEFS).


Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) wydaje internetowy newsletter. Aby zostać prenumeratorem newslettera wystarczy wejść na stronę http://www.koszefs.pl i w oknie "Zamów newsletter", wpisać swój adres e-mail. Newsletter będzie wydawany średnio raz w miesiącu i będzie obejmował informacje o nowościach w KOSzEFS, ważnych sprawach dotyczących wdrażania SPO RZL, a także ciekawych artykułach, spotkaniach i konferencjach. Zachęcamy do prenumeraty.


Informacja o przetargach na wykonanie usług…

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska - realizację projektu "Ogólnopolski program szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działanie 2.3 Schemat B. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 7 lutego 2005 o godzinie 10.
Więcej na stronie: http://www.parp.gov.pl/przetarg4122.html


 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach - realizacja projektu "Inwestycja w kadry", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3, Schemat B. Termin składania ofert mija 14 lutego 2005 o godz. 10.00.
Więcej na stronie: http://www.parp.gov.pl/przetarg4121.html

ikona